Burg. Stulemeijerlaan 1
4611 EH Bergen op Zoom

Tel. 0164-210090

Column Uw Regio maart 2017

Actualiteiten btw

 

Corrigeer btw schuld 2016 vóór 1 april 2017

Vanaf 1 maart 2017 beëindigt de Belastingdienst haar lopende soepele beleid voor het opleggen van boeten voor balansschulden voor de btw. Vanaf dat moment geldt dat voor belastingschulden van vóór 2016 een boete (deze kan oplopen tot 100%) opgelegd zal worden en dat belastingrente zal worden berekend. Voor btw-schulden van 2016 kan nog wel gebruik gemaakt worden van de soepele regeling. Wel geldt dat de btw-suppletie 2016 vóór 1 april 2017 ingediend moet zijn en dat de verschuldigde btw op de suppletie niet meer bedraagt dan € 20.000 danwel maximaal 10% van de totale btw-afdracht over 2016.

Verhuur garageboxen vaak belast met btw

De Hoge Raad heeft onlangs uitspraak gedaan over btw belaste verhuur van garageboxen. De verhuur van een garagebox is belast als sprake is van een onroerende zaak die naar zijn aard bestemd is om te worden gebruikt als een parkeerruimte voor een voertuig en waarvan contractueel niet is uitgesloten dat er een voertuig mag worden geparkeerd. Dit is ook aan de orde als de garage feitelijk als opslagruimte wordt gebruikt en dus de stalling van een voertuig niet in het huurcontract is uitgesloten. Het gaat dan om losse garageboxen die niet gezamenlijk met een woning worden verhuurd (dan valt de garagebox onder de vrijgestelde verhuur van de woning). Het is dus zaak na te gaan of deze uitspraak voor de verhuurder effect heeft. Daarbij komt dat verhuur aan particulieren altijd geacht wordt inclusief btw te zijn. Dus als sprake mocht blijken te zijn van belaste verhuur dan dient de btw uit de huursom te worden gehaald en is de netto opbrengst dus lager. Tevens kan natuurlijk wel aanspraak worden gemaakt op aftrek van voorbelasting over de ‘inkoop btw’. Wellicht dient de huurprijs dus bijgesteld te worden.

Teruggaaf btw oninbare vorderingen

Sinds 1 januari 2017 kunnen ondernemers de btw op een geheel of gedeeltelijk oninbare vordering sneller en eenvoudiger terugvragen. Belangrijkste wijzigingen:

  • De vordering wordt na 1 jaar al als oninbaar beschouwd (voorheen 2 jaar)
  • De btw kan via de reguliere btw-aangifte worden teruggevraagd (voorheen middels
  • apart verzoek)
  • Als de oninbare vordering alsnog wordt ontvangen is de btw alsnog verschuldigd
  • Afnemers die de in rekening gebrachte btw in aftrek hebben gebracht maar de nota niet binnen een jaar hebben betaald dienen deze afgetrokken btw terug te betalen aan de Belastingdienst

Mocht u vragen hebben over bovenstaande onderwerpen aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.