Burg. Stulemeijerlaan 1
4611 EH Bergen op Zoom

Tel. 0164-210090

Actueel > Column

Actualiteiten werkgevers in verband met voorstellen van het kabinet

Seizoensgebonden werk
Sinds 1 juli 2015 is de ketenbepaling voor de tussenpozen bij tijdelijke arbeidsovereenkomsten opgetrokken van 3 naar 6 maanden, alvorens de telling van de keten opnieuw kan beginnen. Voor seizoensarbeid zal de tussenpoos van de ketenbepaling worden teruggebracht naar 3 maanden. Het moet dan gaan om functies waarbij de werkzaamheden door klimatologische of natuurlijke omstandigheden seizoensgebonden zijn en maximaal negen maanden per jaar kunnen worden verricht. Deze wijziging zal per 1 juli 2016 al in werking kunnen treden.

Uitstel en uitzondering op inhoudingsverbod wettelijk minimum loon
Het verbod op inhoudingen op het wettelijk minimumloon van werknemers zou ingaan op 1 juli 2016, maar wordt uitgesteld tot 1 januari 2017. Er zal een uitzondering komen op het inhoudingsverbod. De kosten van huisvesting en zorgverzekering zullen alsnog mogen worden ingehouden op het loon, ook al komt de uitbetaling van het loon daarmee onder het wettelijk minimumloon. Aan deze uitzondering zullen nog nader uit te werken voorwaarden worden gesteld.

Aanpassing minimum jeugdloon
De leeftijd waarop het wettelijk minimumloon voor volwassenen ingaat wordt stapsgewijs verlaagd van 23 naar uiteindelijk 21 jaar. Daarnaast zal de loonstaffel voor 18 tot 20 jarigen worden aangepast. Voor werkgevers wordt het effect in de loonkosten beperkt door de invoering van het zogenoemde lage-inkomensvoordeel (LIV) per 1 januari 2017: als zij werknemers in dienst hebben die tussen de 100% en 120% van het wettelijk minimumloon verdienen kunnen werkgevers recht hebben op een voordeel dat kan oplopen tot € 2.000 per werknemer per jaar. De hoogte is afhankelijk van het gemiddelde uurloon van de werknemer en geldt onder de volgende voorwaarden:

• De werknemer moet minimaal 1.248 verloonde uren hebben in het jaar waarin de werkgever het LIV wil ontvangen.

• De werknemer mag nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt hebben.

Beperking op komst voor loondoorbetaling bij ziekte voor kleine werkgevers
Ondernemers met maximaal 10 werknemers hoeven niet langer twee jaar het loon door te laten betalen bij ziekte van een werknemer. Dit kan worden teruggebracht tot één jaar. Het tweede jaar van de loondoorbetalingsverplichting zal worden overgenomen door het UWV, door heffing van een collectieve werkgeverspremie en een bijdrage vanuit de overheid. De zieke werknemers mogen in hun uitkering niet gekort gaan worden door deze regeling. Kleine werkgevers zijn niet verplicht zich aan te sluiten bij deze maatregel, zij kunnen er dan nog steeds voor kiezen om dit risico (net als nu) te verzekeren bij een verzekeringsmaatschappij. Dit voorstel zal naar verwachting per 1 januari 2018 in gaan.

U kunt ons altijd benaderen met vragen omtrent deze actualiteiten, of voor andere adviesvragen.

30 oktober 2017

Column Uw Regio november 2017

Niet zomaar een accountantskantoor!

Van Meel & Jonkers denkt met u als ondernemer mee en begrijpt dat u continu scherp moet zijn! Diverse vraagstukken waar ondernemers tegenaan lopen en waar wij u in kunnen adviseren en begeleiden:

  • Past het huidige verdienmodel van mijn onderneming nog bij de steeds veranderende markt? Als ondernemer dient u te blijven anticiperen op de veranderende markt, heroverweeg daarom samen met ons regelmatig het verdienmodel van de onderneming, zodat u als ondernemer scherp en alert blijft.
  • Creëert mijn onderneming genoeg onderscheidend vermogen?
  • Is de huidige koers van mijn onderneming nog de juiste? Een strategische heroriëntatie neemt de koers van de onderneming onder de loep en toetst deze aan nieuwe ontwikkelingen.

Loopt u met een vraagstuk over uw onderneming rond en wilt u daarover met ons van gedachten wisselen? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen!

Download nu de Van Meel & Jonkers app in de Appstore en Playstore.

Volg ons op Facebook en LinkedIn.


3 juli 2017

Column Uw Regio juli 2017

Highlights zomer 2017

 

Schrijf de aftrek gemengde kosten niet op de bv!

Drijft u naast uw bv ook een eenmanszaak? Probeer dan de gemengde kosten (dit zijn kosten van relatiegeschenken, representatiekosten, voedsel en drankkosten, congressen, seminars etc.) zoveel mogelijk op de eenmanszaak te schrijven. Sinds 1 januari 2017 zijn dit soort kosten in de eenmanszaak voor 80% aftrekbaar, terwijl deze in de BV voor 73,5% aftrekbaar zijn.

 

Let bij een smoelenboek op de wet van de privacy!

Veel ondernemers vinden het leuk om op de website hun medewerkers voor te stellen met een foto, naam en functie. Tevens plaatsen steeds meer bedrijven foto’s met interne opleidingen en bedrijfsfeesten op hun website of social media. De ondernemer dient hierbij wel rekening te houden met het portretrecht van de medewerker. Een werkgever mag niet zonder toestemming een foto van de medewerker online plaatsen. De toestemming kan vooraf geregeld worden in een arbeidsovereenkomst, echter kan een medewerker daar altijd op terugkomen. Let wel: De toestemming van een medewerker vervalt bij einde dienstverband. Als een medewerker uit dienst gaat, dient de foto dus van de website gehaald te worden.

 

Fiscaal vriendelijk: een barbecue voor het personeel!

De zomervakantie staat weer voor de deur! Wilt u als ondernemer de vakantie inluiden met een personeelsfeest? Geef een barbecue op het parkeerterrein of in de tuin bij uw bedrijfspand. Omdat de barbecue bij het bedrijfspand plaatsvindt, is er volgens de werkkostenregeling sprake van een verstrekking van een maaltijd op de werkplek. Voor de barbecue dient u alleen € 3,30 (normbedrag 2017 voor een kantinemaaltijd) als loon te belasten en dit bedrag onder te brengen in de vrije ruimte van de werkkostenregeling. Alle kosten van de barbecue zijn voor u als ondernemer aftrekbaar en voor de medewerker is de barbecue gratis.

 

Mocht u vragen hebben over bovenstaande onderwerpen aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.


13 maart 2017

Column Uw Regio maart 2017

Actualiteiten btw

 

Corrigeer btw schuld 2016 vóór 1 april 2017

Vanaf 1 maart 2017 beëindigt de Belastingdienst haar lopende soepele beleid voor het opleggen van boeten voor balansschulden voor de btw. Vanaf dat moment geldt dat voor belastingschulden van vóór 2016 een boete (deze kan oplopen tot 100%) opgelegd zal worden en dat belastingrente zal worden berekend. Voor btw-schulden van 2016 kan nog wel gebruik gemaakt worden van de soepele regeling. Wel geldt dat de btw-suppletie 2016 vóór 1 april 2017 ingediend moet zijn en dat de verschuldigde btw op de suppletie niet meer bedraagt dan € 20.000 danwel maximaal 10% van de totale btw-afdracht over 2016.

Verhuur garageboxen vaak belast met btw

De Hoge Raad heeft onlangs uitspraak gedaan over btw belaste verhuur van garageboxen. De verhuur van een garagebox is belast als sprake is van een onroerende zaak die naar zijn aard bestemd is om te worden gebruikt als een parkeerruimte voor een voertuig en waarvan contractueel niet is uitgesloten dat er een voertuig mag worden geparkeerd. Dit is ook aan de orde als de garage feitelijk als opslagruimte wordt gebruikt en dus de stalling van een voertuig niet in het huurcontract is uitgesloten. Het gaat dan om losse garageboxen die niet gezamenlijk met een woning worden verhuurd (dan valt de garagebox onder de vrijgestelde verhuur van de woning). Het is dus zaak na te gaan of deze uitspraak voor de verhuurder effect heeft. Daarbij komt dat verhuur aan particulieren altijd geacht wordt inclusief btw te zijn. Dus als sprake mocht blijken te zijn van belaste verhuur dan dient de btw uit de huursom te worden gehaald en is de netto opbrengst dus lager. Tevens kan natuurlijk wel aanspraak worden gemaakt op aftrek van voorbelasting over de ‘inkoop btw’. Wellicht dient de huurprijs dus bijgesteld te worden.

Teruggaaf btw oninbare vorderingen

Sinds 1 januari 2017 kunnen ondernemers de btw op een geheel of gedeeltelijk oninbare vordering sneller en eenvoudiger terugvragen. Belangrijkste wijzigingen:

  • De vordering wordt na 1 jaar al als oninbaar beschouwd (voorheen 2 jaar)
  • De btw kan via de reguliere btw-aangifte worden teruggevraagd (voorheen middels
  • apart verzoek)
  • Als de oninbare vordering alsnog wordt ontvangen is de btw alsnog verschuldigd
  • Afnemers die de in rekening gebrachte btw in aftrek hebben gebracht maar de nota niet binnen een jaar hebben betaald dienen deze afgetrokken btw terug te betalen aan de Belastingdienst

Mocht u vragen hebben over bovenstaande onderwerpen aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.