Van Meel & Jonkers
Meel Jonkers header
Beste relatie,

Via deze nieuwsbrief informeren wij u over belangrijke actualiteiten en ontwikkelingen. Hebt u aan de hand van deze nieuwsbrief vragen of wilt u een ander onderwerp bespreken? Neem contact met ons op. Wij helpen u graag!

Wij wensen u veel leesplezier en goede zaken!

Tips voor ondernemers

Btw-regeling gratis waardebonnen

U geeft rechtstreeks aan uw klant een gratis goed of u verstrekt een gratis goed in ruil voor een gratis waardebon. Hoe moet u dan de nieuwe btw-regels voor waardebonnen toepassen? Die vraag is onlangs beantwoord.

Start aanmelden nieuwe kleineondernemersregeling

U kunt zich vanaf 1 juni 2019 tot uiterlijk 20 november 2019 bij de Belastingdienst aanmelden voor toepassing van de nieuwe kleineondernemersregeling (KOR) per 1 januari 2020.

Tips voor DGA

Terugdringen buitensporig lenen bij de eigen bv stapje dichterbij

Bij de Belastingplannen voor 2019 kondigde het kabinet ook aan in het voorjaar van 2019 met nieuwe wetgeving te komen om excessief lenen bij de eigen vennootschap tegen te gaan. Inmiddels zijn de eerste stappen gezet om deze wetgeving tot stand te brengen.

Denk aan zakelijke vergoeding als u borg staat voor uw bv

Staat u borg voor een lening van uw bv? Zorg er dan voor dat u een zakelijke borgstellingsvergoeding opneemt in de borgstellingsovereenkomst.

Tips voor werkgevers en werknemers

Hogere vrije ruimte voor kleine werkgevers

Er komt vanaf 1 januari 2020 een tweeschijvenstelsel in de berekening van de vrije ruimte. De vrije ruimte wordt dan berekend als 1,7% van de loonsom tot € 400.000 plus 1,2% van de resterende loonsom.

Schade door achteraf toegekende IVA-uitkering claimen bij het UWV!

Bent u een publiek verzekerde werkgever, dan worden uitkeringen op grond van de wet Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA-uitkeringen) aan u doorbelast via de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas.

Vraag doelgroepverklaring banenafspraak en scholingsbelemmerden bij UWV aan

U heeft doelgroepverklaringen nodig voordat u loonkostenvoordelen kunt verkrijgen voor bepaalde doelgroepen uitkeringsgerechtigden die u in dienst neemt.

Overige tips

Middelingsverzoek voortaan zonder berekening

Vertoont uw inkomen grote schommelingen? Dan kunt u de Belastingdienst verzoeken om toepassing van de middelingsregeling.

Maximale inkomensgrenzen huurtoeslag vervallen

Op 12 maart jl. heeft de Eerste Kamer ingestemd met een wetsvoorstel dat onder meer voorziet in het vervallen van de maximale inkomensgrenzen in de huurtoeslag.
Van Meel & Jonkers
facebook linkedin