Burg. Stulemeijerlaan 1 4611 EH Bergen op Zoom Tel. 0164-210090

13 november 2018

Tips voor 2019

Aftrek monumentenpanden vervalt; aftrek scholingsuitgaven nog niet

Op Prinsjesdag is het streven al aangekondigd om per 1 januari 2019 de fiscale monumentenaftrek definitief te vervangen door een subsidieregeling. Hiervoor is inmiddels een wetsvoorstel aangenomen bij de Tweede Kamer.
De afschaffing van de fiscale aftrek van scholingsuitgaven is opnieuw uitgesteld. De aftrek scholingsuitgaven moet met ingang van 1 januari 2020 worden vervangen door een individuele leerrekening in plaats van de invoering van scholingsvouchers (waar eerder van werd uitgegaan).

Tijdig lijfrentepremie betalen

Heeft u een pensioentekort, dan kunt u hiervoor een aanvullend inkomen regelen. Bijvoorbeeld door bij een verzekeraar een lijfrentepolis te sluiten of bij een bank een lijfrentebankspaarproduct. De lijfrentepremie die u in 2018 heeft betaald, kunt u aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting 2018 die u volgend jaar indient bij de Belastingdienst. Het is niet meer mogelijk om na afloop van het jaar de lijfrentepremie te betalen en dan de aftrek terug te wentelen naar het voorafgaande jaar.

Forfaitaire rendementen box 3 voor 2019

De definitieve forfaitaire rendementspercentages voor de box-3-heffing in 2019 zijn bekendgemaakt (tussen haakjes forfaitair rendementspercentages 2018):

Belastbaar vermogen Forfaitair rendementspercentage
tot € 71.651 1,94% (2,02%)
€ 71.651 tot € 989.737 4,55% (4,33%)
boven de € 989.736 5,60% (5,38%)

Dit betekent een verlaging van de box-3-heffing voor de kleine spaarder, maar grote vermogens zullen juist zwaarder worden belast. Hoe groter uw vermogen is, des te meer rendement u geacht wordt te maken en dus hoe meer box-3-heffing u moet betalen. Het kan dus verstandig zijn om uw box-3-vermogen te verlagen. Dat kan bijvoorbeeld door de geplande aankoop van dure goederen die niet tot box 3 worden gerekend (denk aan een auto, boot of kunstwerk), nog dit jaar te doen.

Vermogen in box 3 fiscaal voordelig verdelen

Er zijn verschillende forfaitaire rendementen in box 3 die oplopen naarmate u meer box-3-vermogen heeft (zie de tabel hiervoor). Over de forfaitaire rendementen betaalt u 30% box-3-heffing. Het is dus van belang om uw vermogen tussen u en uw partner te verdelen. Heeft u bijvoorbeeld een box-3-vermogen van € 130.000, dan is het verstandig om dit over u beiden gelijkelijk te verdelen, zodat bij ieder van u het forfaitaire rendementspercentage van 1,94% van toepassing is. Verdeelt u niet, dan bedraagt dat percentage 4,55% voor zover uw belastbare box-3-vermogen (dus na aftrek van het heffingsvrije vermogen) meer bedraagt dan € 71.651.

Onderzoek de alternatieven
Voor de grotere vermogens betekenen de nieuwe forfaitaire rendementspercentages een belastingverzwaring. Het is daarom zinvol om te kijken of er alternatieven zijn. Zo kunt u misschien beter uw eigenwoningschuld aflossen, of uw vermogen overbrengen naar een open fonds voor gemene rekening of misschien wel naar een bv? Het is de moeite waard om dit eens te laten uitzoeken.

Betaal belastingschulden 
Belastingschulden kunt u niet aftrekken van uw vermogen in box 3. Maar betaalt u deze schulden vóór 31 december 2018, dan wordt uw vermogen in box 3 wel lager en bespaart u dus box-3-heffing. Een uitzondering wordt gemaakt voor de verschuldigde erfbelasting. Die schuld is wel aftrekbaar van uw box-3-vermogen.

Nog aanvullend schenken voor de eigen woning in 2018?

Dat kan, maar niet altijd. De begunstigde kan per schenker eenmaal in zijn leven gebruikmaken van één van de vrijstellingsregelingen voor de eigen woning. Heeft u in 2015 of 2016 voor het eerst gebruik gemaakt van de eenmalige verhoogde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning? In dat geval kunt u die in 2018 nog met maximaal € 46.824 aanvullen, tenzij u al in 2017 heeft aangevuld. Dat maximumbedrag van € 46.824 geldt ook als u de vrijstelling voor de eigen woning in 2015 of 2016 wel maar niet maximaal heeft benut. Schonk u uw kind (of diens partner) in 2016 bijvoorbeeld € 30.000 met toepassing van de vrijstelling in plaats van het maximum van € 53.016? U kunt dan dus niet maximaal € 70.000 aanvullen, maar slechts € 46.824.

Let op
Uw kind (of zijn/haar partner) moet op het moment van de aanvulling voldoen aan de leeftijdseis. Dat wil zeggen dat hij of zij ouder dan 18 jaar is en jonger dan 40 jaar.

Samenloop met verhoogde vrijstelling 2010-2014
Heeft u in de periode 2010 tot en met 2014 al gebruik gemaakt van een verhoogde vrijstelling (al dan niet voor de eigen woning)? In dat geval kunt u geen gebruik meer maken van de verhoogde vrijstelling, ook niet als u toen slechts een deel van de vrijstelling heeft benut.

Gespreid vrijgesteld schenken voor de eigen woning

Sinds 1 januari 2017 mag u ook gespreid vrijgesteld schenken voor de eigen woning aan uw kind (of zijn/haar partner), mits uw kind (of de partner) aan de leeftijdseis voldoet. U kunt de schenking dan spreiden over drie aansluitende kalenderjaren. Heeft u bijvoorbeeld in 2017 € 30.000 aan uw kind geschonken, dan mag u de resterende (maximaal) € 70.000 over 2018 en 2019 spreiden.

« Terug naar nieuws

© 2019 Van Meel & Jonkers | Privacybeleid - Cookieverklaring
Van Meel en Jonkers

Van Meel en Jonkers