Burg. Stulemeijerlaan 1 4611 EH Bergen op Zoom Tel. 0164-210090

9 april 2019

Tips voor werkgevers en werknemers – april 2019

Hogere vrije ruimte voor kleine werkgevers

Er komt vanaf 1 januari 2020 een tweeschijvenstelsel in de berekening van de vrije ruimte. De vrije ruimte wordt dan berekend als 1,7% van de loonsom tot € 400.000 plus 1,2% van de resterende loonsom. Onderstaand geven we enkele voorbeelden van hoe deze verruiming van de vrije ruimte concreet uitpakt.

Loonsom (€) Vrije ruimte voor de maatregel (€) Vrije ruimte na de maatregel (€) Verruiming als bedrag (€) Verruiming als percentage
200.000 2.400 3.400 1.000 42%
400.000 4.800 6.800 2.000 42%
800.000 9.600 11.600 2.000 21%
4.000.000 48.000 50.000 2.000 4%


Vergoeding VOG

Daarnaast hoeft u een vergoeding voor een verklaring omtrent gedrag (VOG) niet meer ten laste van de vrije ruimte te brengen. Nu telt die vergoeding nog wel mee voor de vrije ruimte. Dit leidt tot veel onbegrip bij werkgevers, omdat een VOG vaak wettelijk verplicht is en niet tot een voordeel leidt voor de werknemer. De wijzigingen zijn een gevolg van een evaluatie van de werkkostenregeling. Hierbij is er overleg geweest met ondernemers, brancheorganisaties en intermediairs.

Schade door achteraf toegekende IVA-uitkering claimen bij het UWV!

Bent u een publiek verzekerde werkgever, dan worden uitkeringen op grond van de wet Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA-uitkeringen) aan u doorbelast via de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas. Bent u eigenrisicodrager voor de WGA? In dat geval krijgt u maandelijks facturen van het UWV om die uitkeringen te verhalen. IVA-uitkeringen voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikten worden daarentegen niet aan u doorbelast.

De rechter heeft in dit kader onlangs een opmerkelijke uitspraak gedaan in de zaak van een werkgever die schade leed door jarenlang een hogere gedifferentieerde premie Werkhervattingskas te betalen, vanwege door het UWV toegekende WGA-uitkeringen. Achteraf bleek dat er recht had moeten bestaan op een IVA- uitkering, die dus niet wordt doorbelast aan de werkgever. De rechter besliste dat de werkgever die premieschade bij het UWV kan claimen.

Tip

Het verdient aanbeveling om bij dergelijke schade deze niet alleen te claimen bij het UWV. Verzoek ook de Belastingdienst om de beschikkingen gedifferentieerde premie Werkhervattingskas over de betreffende jaren te corrigeren.

Vraag doelgroepverklaring banenafspraak en scholingsbelemmerden bij UWV aan

U heeft doelgroepverklaringen nodig voordat u loonkostenvoordelen kunt verkrijgen voor bepaalde doelgroepen uitkeringsgerechtigden die u in dienst neemt. De betreffende (potentiële) werknemers vragen een doelgroepverklaring aan bij het UWV. Of – als zij bijstandsgerechtigden (inclusief IOAW en IOAZ) van 56 jaar of ouder waren – bij de gemeente voor het loonkostenvoordeel oudere werknemer 56+. De Staatssecretaris van SZW heeft recent signalen gekregen dat gemeenten ook doelgroepverklaringen verstrekken voor de doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden. Dat is volgens de staatssecretaris onjuist, omdat het UWV dat moet doen.

Tip

Als een onbevoegde instantie een doelgroepverklaring afgeeft, kan dit mogelijk tot gevolg hebben dat deze doelgroepverklaring ongeldig wordt verklaard, waardoor een loonkostenvoordeel wordt geweigerd. Let er daarom op dat u de doelgroepverklaring tijdig bij de juiste instantie aanvraagt. Dit is temeer van belang, nu een loonkostenvoordeel alleen kan worden verkregen als de doelgroepverklaring binnen drie maanden is aangevraagd.

« Terug naar nieuws

© 2019 Van Meel & Jonkers | Privacybeleid - Cookieverklaring
Van Meel en Jonkers

Van Meel en Jonkers