Tips voor de ondernemer – juli 2021

Nieuwe btw-regels voor e-commerce

Verkoopt u via het internet producten of verricht u elektronische diensten aan consumenten of niet-ondernemers in een ander EU-land? Dan moet u weten dat per 1 juli 2021 de btw-regels wijzigen voor alle soorten handel via het internet (e-commerce). Afstandsverkopen worden dan belast in het land van bestemming. Daarbij komen de bestaande drempelbedragen voor afstandsverkopen (in de meeste EU-landen € 35.000) te vervallen. U zult zich daardoor vaker moeten registreren in een ander EU-land en daar btw-aangiften moeten doen. Om de administratieve lasten hiervan te beperken, kunt u zich aanmelden voor de OSS-regeling. Deze regeling vervangt op 1 juli 2021 de huidige Mini One Stop Shop-regeling (MOSS-regeling) die alleen voor digitale diensten wordt gebruikt. Via de OSS-regeling voldoet u de buitenlandse btw over alle afstandsverkopen en elektronische diensten in andere EU-landen aan de Nederlandse Belastingdienst. Registratie en btw-aangiften doen in andere EU-landen is dan niet nodig.

Uitzondering

Er geldt een uitzondering als u alleen in Nederland (of in één ander EU-land) gevestigd bent en een totale grensoverschrijdende jaaromzet (leveringen én diensten) hebt van minder dan € 10.000. U blijft dan voor de afstandsverkopen btw-plichtig in Nederland (de eigen lidstaat). De € 10.000-drempel geldt op jaarbasis. Dit geldt ook voor de periode van 1 juli t/m 31 december 2021; in 2021 is de drempel dus niet de helft (€ 5.000).

Andere wijzigingen

Enkele andere belangrijke wijzigingen zijn:

  • de invoering van btw-plicht voor elektronische handelsplatforms. Via deze platforms vinden de meeste afstandsverkopen van goederen aan consumenten plaats;
  • de introductie van de invoerregeling voor goederen van buiten de EU met een intrinsieke waarde tot € 150. Dit is een nieuw systeem waarbij de leveranciers van deze goederen de btw op de verkopen via één loket (de Invoerregeling One Stop Shop-regeling: iOSS-regeling) kunnen voldoen. Hierdoor wordt bij de feitelijke invoer van de goederen geen btw geheven, maar wel over de levering aan de consument;
  • de afschaffing van de btw-vrijstelling bij de invoer van goederen van buiten de EU met een intrinsieke waarde van minder dan € 22 die worden geleverd aan consumenten binnen de EU.

Tip

De OSS-regeling lijkt voor elke ondernemer uitkomst te bieden. Maar dat is niet zo. De feiten en omstandigheden zijn van iedere ondernemer verschillend. Om te kunnen bepalen of de OSS-regeling voor u een geschikte optie is, doet u er verstandig aan om eerst uw goederenstromen per EU-land in kaart te brengen en ook wie daarbij betrokken zijn. Betrek daarbij ook uw plannen voor de toekomst. De OSS-regeling kan nu voor u een prima oplossing zijn, maar niet met het oog op uw toekomstplannen. Heeft u alles in kaart, dan kunt u ook uw administratie, website en facturen aanpassen.

Versoepeling betalingsregeling maar geen verlenging bijzonder uitstel

Tot 1 juli 2021 kan er nog voor het eerst uitstel van betaling of verlenging van het uitstel worden aangevraagd wegens de voortdurende coronacrisis. Hebt u eerder op basis van de oude regeling al verlenging van eerder verkregen uitstel gekregen, dan loopt het uitstel automatisch door tot 1 juli 2021. Vanaf 1 juli a.s. moet u nieuw opkomende belastingverplichtingen weer tijdig voldoen. Dit is ook een voorwaarde om gebruik te kunnen maken van de betalingsregeling voor de tot 1 juli opgebouwde belastingschulden. Om u beter in staat te stellen deze belastingschulden terug te betalen, is de ingangsdatum van deze betalingsregeling opgeschoven van 1 oktober 2021 naar 1 oktober 2022. Bovendien mag u langer over de terugbetaling doen: 60 maanden in plaats van 36 maanden.

Let op

Hebt u eerder een aanvraag voor drie maanden uitstel van betaling ingediend maar nog nooit verlengd – en kunt u na deze drie maanden niet aan uw betalingsverplichtingen voldoen – vraag dan vóór 1 juli a.s. om verlenging van het uitstel. Doet u dit niet, dan loopt u het risico om uitgesloten te worden van de betalingsregeling. 

TVL tweede én derde kwartaal 2021

U kunt voor het tweede kwartaal van 2021 TVL (Q2) aanvragen via rvo.nl. Voor het mkb (maximaal 250 medewerkers) is het maximale subsidiebedrag € 550.000 en voor grote bedrijven is het maximum verhoogd naar € 1.200.000. Het subsidiepercentage van de TVL-regeling is voor dit kwartaal verhoogd van 85% naar 100%. U moet tenminste een omzetverlies hebben van 30%. Dit stelt u vast door uw omzet in het tweede kwartaal 2021 te vergelijken met de omzet in het tweede kwartaal van 2019 óf het derde kwartaal van 2020 (de referentieperiodes). Bij een omzetverlies van 100%, wordt 100% van uw vaste lasten vergoed.

TVL met een kwartaal (Q3) verlengd

Het kabinet heeft besloten om de TVL met een kwartaal (juli tot en met september 2021) te verlengen. Dat geldt ook voor de extra opslag voor land- en tuinbouwbedrijven. De voorwaarden van TVL Q3 zijn vrijwel gelijk aan die van TVL Q2. Een belangrijk verschil zijn de referentieperiodes. Om uw omzetverlies in het derde kwartaal 2021 te bepalen, vergelijkt u uw omzet in deze periode met uw omzet in het derde kwartaal van 2019 óf het derde kwartaal van 2020. Een ander verschil is dat het maximale subsidiebedrag voor grote bedrijven voor TVL Q3 is teruggebracht tot € 600.000, zoals dat ook voor het eerste kwartaal van 2021 gold.

Samenloop met NOW

De TVL telt vanaf NOW 3.0 (de subsidieperioden vanaf oktober 2020) niet meer mee als omzet voor de NOW-regeling; de subsidie om de loonkosten te kunnen doorbetalen. Het meetellen van de TVL als omzet voor de NOW, leidde ertoe dat werkgevers minder NOW kregen.

Verlenging Tozo

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) loopt na 1 juli 2021 nog een kwartaal door. Ook Tozo 5.0 bestaat uit een inkomensaanvulling tot het sociaal minimum en/of een lening voor bedrijfskapitaal van maximaal € 10.157 tegen een rente van 2%. De  inkomensaanvulling kan met terugwerkende kracht worden aangevraagd. Uw woongemeente voert de regeling uit. Bij aanvragen in het derde kwartaal wordt de focus meer gelegd op het ondersteunen en stimuleren van ondernemers. Zo moet het mogelijk worden dat u sneller weer op eigen benen kunt staan. Hiervoor wordt in Tozo 5.0 een aanvullende informatieplicht opgenomen die gemeenten kunnen gebruiken om een beter beeld te krijgen van uw situatie om te bepalen of u eventueel nog extra ondersteuning nodig hebt. Die ondersteuning ziet onder andere op het levensvatbaar houden of maken van uw onderneming, scholing, de zoektocht naar een baan in loondienst en de aanpak van uw schulden.

Later aflossen en langer afbetalen

Hebt u gebruik gemaakt van de Tozo-lening? Dan hoeft u nog niet af te lossen op deze lening. De aflossingsdatum is namelijk verder verschoven van 1 juli 2021 naar 1 januari 2022. Ook wordt tot die datum geen rente in rekening gebracht. Bovendien krijgt u vanaf de verstrekking van de lening vijf jaar – in plaats van drie en een halfjaar – de tijd om de lening af te lossen.