Burg. Stulemeijerlaan 1 4611 EH Bergen op Zoom Tel. 0164-210090

Handige tips – juni 2019

Bewaar bewijsstukken verbouwingskosten van uw woning!

Laat u uw woning verbouwen of onderhoud plegen aan uw eigen woning en sluit u daarvoor een hypothecaire lening af? Zorg er dan voor dat u de bewijsstukken van de verbouwingskosten goed bewaart (ten minste 30 jaar)! Daarmee kunt u aantonen dat de lening is aangegaan voor onderhoud en/of verbetering van uw eigen woning en voorkomt u dat u de renteaftrek voor deze lening verliest. Uit een recente uitspraak van de Hoge Raad – de hoogste belastingrechter – blijkt namelijk dat de inspecteur die bewijsstukken altijd kan opvragen. Het is dan aan u om de schriftelijke bewijzen te overleggen, die aantonen dat de lening een eigenwoningschuld is waarvan u de rente terecht heeft afgetrokken.

Middelingsverzoek vereenvoudigd

Als uw inkomen grote schommelingen vertoont, kunt u de Belastingdienst verzoeken om toepassing van de middelingsregeling. U komt voor deze regeling in aanmerking als u in drie opeenvolgende kalenderjaren in totaal meer inkomstenbelasting heeft betaald, dan u zou hebben betaald als uw inkomen over die drie jaren gelijk zou zijn verdeeld. Als het verschil meer dan € 545 bedraagt, krijgt u het meerdere terug. U kunt een beroep doen op de middelingsregeling zodra de definitieve aanslagen inkomstenbelasting over alle drie jaren zijn opgelegd.

Sinds kort is het gemakkelijker geworden om een middelingsverzoek te doen. U hoeft namelijk geen berekening meer mee te sturen bij een middelingsverzoek. U moet alleen nog aangeven over welke drie aaneengesloten kalenderjaren de middeling moet plaatsvinden. De overige gegevens die nodig zijn voor het herberekenen van de belasting in het kader van middeling, zijn bij de Belastingdienst bekend.

Tip

Het is wel verstandig om de middelingsberekening te (laten) maken. Zo kunt u (laten) controleren of de berekening van de Belastingdienst klopt.

Schuldig erkennen ook voor kleine bedragen aantrekkelijk

Bent u opa en/of oma en hebt u veel (klein)kinderen? In dat geval kan het aantrekkelijk zijn om elk jaar voor het bedrag van de jaarlijkse vrijstellingen bedragen aan hen schuldig te erkennen. Deze schuldigerkenningen moeten dan wel uiterlijk ten tijde van overlijden zijn voldaan, of zij moeten bij notariële akte worden bevestigd. Zonder notariële akte wordt de schuldigerkenning na het overlijden nietig verklaard als ‘schenking ter zake des doods’. In dat geval wordt alsnog erfbelasting geheven.

De vereiste notariële akten kosten geld en bederven daarmee de fiscale pret. Wilt u graag kleinere bedragen schuldig erkennen, maar zijn deze kosten een probleem? U kunt dan ook met een onderhandse schuldigerkenning bedragen bij leven voldoen in geld, maar ook in natura of door verrekening met andere vorderingen. Daarnaast kunnen de schuldigerkenningen van een reeks van jaren ook eenmalig notarieel worden bevestigd. Dat scheelt aanzienlijk in de kosten. Uiteraard loopt de familie hier wel enig risico. Het is immers onzeker hoeveel tijd u nog heeft om de schulden te voldoen respectievelijk om dit notarieel te laten bevestigen.

Tips voor werkgever en werknemers – juni 2019

Wettelijk minimumloon jongeren per 1 juli fors omhoog 

De bedragen van het wettelijk minimumloon voor 18-jarigen t/m 21-jarigen gaan per 1 juli a.s. fors omhoog. Dit blijkt uit de gepubliceerde verhoogde bedragen van het wettelijk minimumloon per 1 juli 2019. Ten opzichte van de bedragen van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2019 krijgen 21-jarigen ruim 19% meer loon, 20-jarigen bijna 15,7%, 19-jarigen ruim 10,4% en 18-jarigen ruim 6,5% meer loon. U zult deze forse stijging van de loonkosten waarschijnlijk moeten doorberekenen in de vergoedingen voor uw producten en diensten. Ook zullen de sociale uitkeringen voor deze leeftijdscategorieën – voor zover gekoppeld aan het wettelijk minimumloon – evenredig stijgen. 

Eigenrisicodrager ZW moet werknemers na einde contract weer in dienst nemen!

 Bent u publiek verzekerd bij het UWV, dan moet u zieke werknemers in uw eigen bedrijf re-integreren zolang de arbeidsovereenkomst duurt (Spoor 1) – en buiten het eigen bedrijf zolang de loondoorbetalingsplicht bij ziekte duurt (Spoor 2). In de regel is dat twee jaar en bij een opgelegde loonsanctie drie jaar. Bent u eigenrisicodrager (ERD) voor de Ziektewet (ZW), dan heeft u de genoemde re-integratieplicht voor de ZW ook voor ex-werknemers ná het einde van het dienstverband. Het leek logisch dat van een ERD-ZW-werkgever bij een re-integratie Spoor 1 niet in redelijkheid kon worden verlangd om een ex-werknemer weer in dienst te moeten nemen in het kader van re-integratie. Dit bleek een misvatting; het UWV denkt daar anders over. ERD-ZW-werkgevers werden overstelpt met door het UWV opgelegde loonsancties, omdat zij zieke ex-werknemers niet opnieuw een (vast) contract aanboden. De minister van SZW is het eens met de handelwijze van het UWV.

Tip

Het aantal eigenrisicodragers ZW is de laatste jaren flink toegenomen, met name onder grote(re) uitzend- en payrollbedrijven. Payrollwerkgevers worden (mogelijk) vanaf 1 januari 2020 bij nieuwe overeenkomsten niet meer als ‘uitzendbedrijf’ aangemerkt door het wetsvoorstel ‘Wet arbeidsmarkt in balans.’ Maar afgezien daarvan maakt een verplichting om ex-werknemers in het kader van re-integratie na einde contract weer in dienst te nemen, het niet erg aantrekkelijk om ERD-ZW-werkgever te worden of te blijven. Daarom is het verstandig om uiterlijk in september 2019 af te wegen of u per 1 januari 2020 nog ERD-ZW-werkgever wilt blijven of worden. Deze re-integratieverplichting kan een reden zijn om terug te keren naar de publieke verzekering bij het UWV.

Bereid u tijdig voor op einde pensioencontract

Heeft u de pensioentoezegging aan uw werknemers ondergebracht bij een verzekeraar? In dat geval krijgt u op enig moment van deze verzekeraar bericht dat de uitvoeringsovereenkomst zal eindigen, bijvoorbeeld op 1 december aanstaande. U denkt dat duurt nog wel even, dus dat komt later wel. Maar wacht niet te lang met reageren. Als u op 1 december geen nieuwe uitvoeringsovereenkomst hebt gesloten, loopt u als werkgever een groot risico. De pensioentoezegging aan uw werknemers eindigt namelijk niet ook automatisch op 1 december. Als de toezegging na 1 december niet verzekerd is, bent u als werkgever zelf aansprakelijk voor bijvoorbeeld het uitkeren van een partnerpensioen.

Tip

Zorg ervoor dat u ruim voor de einddatum van de uitvoeringsovereenkomst met uw verzekeraar (een andere mag ook) een nieuw contract hebt afgesloten. U bent namelijk als werkgever verplicht om uw pensioentoezegging buiten de onderneming te verzekeren.

Tips voor de DGA – juni 2019

Tijdelijke huurauto van de zaak voorkomt bijtelling niet

Heeft de bv (uw werkgever) een auto aan u ter beschikking gesteld en rijdt u daar minder dan 500 km per jaar privé mee? In dat geval hoeft u geen bijtelling wegens privégebruik bij uw inkomen te tellen. U moet dit geringe privégebruik wel kunnen aantonen. Meestal wordt hiervoor een sluitende kilometeradministratie bijgehouden. Maar huurt u die auto van de zaak tijdens vakanties van uw bv, dan krijgt u alsnog de bijtelling aan uw broek, omdat de auto tijdens uw vakantie nog steeds door uw bv aan u ter beschikking wordt gesteld. De vakantiekilometers met de auto van de zaak tellen dan mee bij de beoordeling of u met de auto de 500 km-grens heeft overschreden.

Het huurcontract met uw bv voorkomt dat niet, zo blijkt uit een recente zaak van een holding-bv die een auto ter beschikking stelde aan een DGA. Daarvoor werd de bijtelling wegens privégebruik toegepast. Een dochter-bv stelde aan de DGA ook een auto ter beschikking, waarvoor hij een rittenadministratie bijhield. De kosten werden niet doorberekend aan de holding-bv. Deze auto gebruikte de DGA ook tijdens vakanties, waarvoor hij en de dochter-bv een huurovereenkomst hadden gesloten. De DGA betaalde de huur en de brandstof. Toch werd volgens de rechter in hoger beroep de auto tijdens de vakanties nog steeds ter beschikking gesteld. De vakantiekilometers telden mee bij de beoordeling van de 500 km-grens, waardoor de naheffing over de bijtelling terecht was.

Tip

Rijdt u (of een gewone werknemer van een werkgever) in een ter beschikking gestelde auto van uw bv (uw werkgever) en houdt u een rittenregistratie bij om zo de bijtelling wegens privégebruik te voorkomen? In dat geval ontkomt u niet aan de bijtelling als u vervolgens die auto gedurende een bepaalde periode huurt van uw bv (werkgever). De terbeschikkingstelling blijft dan namelijk voortduren. Door de tijdens de huurperiode verreden kilometers overschrijdt u dan de 500 km-grens, waardoor u toch de bijtelling wegens privégebruik bij uw inkomen moet tellen.

Slechts onder strikte voorwaarden keurt de Belastingdienst goed dat er geen sprake is van een ter beschikking gestelde auto. Dit blijkt uit de op de website van de Belastingdienst gepubliceerde afspraak met de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA) over Privégebruik Deelauto.

Huurauto zonder terbeschikkinggestelde auto

Wordt aan u (of aan een gewone werknemer van een werkgever) geen auto van de zaak ter beschikking gesteld en huurt u dan van de bv (de werkgever) een auto voor bijvoorbeeld de vakantie tegen een marktconforme huur? In dat geval is er geen loonvoordeel dat wordt belast. 

© 2019 Van Meel & Jonkers | Privacybeleid - Cookieverklaring
Van Meel en Jonkers

Van Meel en Jonkers