Klachtenregeling

Van Meel & Jonkers hecht aan tevreden relaties. Daarom werken we steeds aan de kwaliteit van onze dienstverlening.

Waar gewerkt wordt, kunnen fouten worden gemaakt en misverstanden ontstaan. Als je ontevreden bent over één van onze medewerkers, onze dienstverlening of wat voor aspect van onze organisatie dan ook, dan nodigen we je nadrukkelijk uit om ons dat zo snel mogelijk te laten weten. We nemen je opmerkingen zeer serieus en waar wenselijk zoeken we samen met jou naar een passende oplossing.

Telefonisch oplossen klacht

Vaak kunnen klachten het beste tijdens een goed gesprek (telefonisch of in persoon) worden opgelost. Wij verzoeken je daarom eerst contact op te nemen voor telefonisch overleg over het probleem of voor het maken van een afspraak.

Gaat je klacht over een bepaalde persoon? Probeer dan eerst met de betreffende persoon een oplossing te vinden. Lukt dit niet of wil je dit niet, neem dan contact op met P.M.J. (Peter) Jonkers. Mocht het zijn functioneren betreffen, dan kun je ook vragen naar C.W.L.M. (Eric) van Meel AA.

Formele schriftelijke klachtenprocedure

Is je probleem met een gesprek niet verholpen of leent de klacht zich niet voor een gesprek, dan kun je de klacht formeel schriftelijk indienen. Dit kan via het klachtenformulier. Je kunt het ingevulde formulier daarna verzenden ter attentie van P.M.J. (Peter) Jonkers. Is de heer Jonkers zelf bij de kwestie betrokken, dan verzoeken wij je het formulier te versturen ter attentie van C.W.L.M. (Eric) van Meel AA.

Download het klachtenformulier

Je kunt er ook voor kiezen om de klacht telefonisch door te geven aan één van onze medewerkers. Vermeld daarbij nadrukkelijk dat je de klacht wil laten behandelen via de officiële klachtenprocedure. De medewerker zal dan het klachtenformulier tijdens het telefoongesprek invullen. Hiervan ontvang je twee kopieën. We verzoeken je één exemplaar ondertekend te retourneren.

Verloop procedure

De gang van zaken is daarna als volgt: De heer P.M.J. Jonkers (c.q. de heer C.W.L.M. van Meel) zal je klacht zo snel mogelijk behandelen en met jou en de andere betrokkenen overleggen om tot een bevredigende oplossing te komen. Lukt het hem niet om binnen enkele dagen inhoudelijk te reageren, dan zal hij in ieder geval binnen enkele dagen de ontvangst van je klacht bevestigen. In de meeste gevallen zal hij ook contact met je opnemen om te overleggen over de verdere stappen. Ook kan je om een nadere toelichting of verdere informatie worden gevraagd.

Doelstelling is om je klacht in ieder geval binnen drie weken af te handelen. Mocht dit uitlopen, dan wordt je over de reden daarvan geïnformeerd en ook verder op de hoogte gehouden van de voortgang van de procedure. Uiteraard ontvang je na afronding een schriftelijke bevestiging van de uitkomst van de procedure.

Overige aspecten klachtenregeling

Mede in verband met beroepsreglementering zullen alle aspecten van de afhandeling van je klacht worden vastgelegd. Uiteraard zal zorgvuldig en vertrouwelijk met de informatie worden omgegaan.

In bepaalde situaties kan het noodzakelijk zijn om extern advies in te winnen bij professionele onafhankelijke instanties. Met het indienen van je formele klacht wordt je daarom toestemming gevraagd om (kopieën van) relevante stukken ter beschikking te stellen aan die eventuele deskundigen. Zoals bij ons gebruikelijk vragen wij hen voor geheimhouding te tekenen.

Tot slot: als je een klacht hebt en ons dat laat weten, waarderen wij dat zeer. Je geeft ons hiermee immers een tweede kans. Je kunt ervan verzekerd zijn dat wij alle gegronde klachten meenemen in de evaluatie van onze organisatie en onze uiterste best doen om maatregelen te nemen om herhaling van het betreffende probleem te minimaliseren.

We hopen op een goede verdere relatie en samenwerking.

De directie van Van Meel & Jonkers

De heer P.M.J. Jonkers is bij Van Meel & Jonkers aangewezen als verantwoordelijke voor de kwaliteitsaspecten van de organisatie en uit dien hoofde ook het eerste aanspreekpunt voor de behandeling van klachten.

“Een klacht is een kans, dat geldt ook voor ons als accountantskantoor. Het draait om de manier waarop je met een bepaalde klacht omgaat en hoe je die naar ieders tevredenheid oplost.”

P.M.J. (Peter) Jonkers RB
Directeur belastingadvies