Overige tips – april 2021

Geld geërfd en nu de aangifte inkomstenbelasting

Wat nu als je een geldbedrag geërfd hebt – hoe moet je dat dan verwerken in je aangifte inkomstenbelasting? En hoe zit dat met de erfbelasting die je nog moet betalen?

Het geërfde bedrag is vermogen in box 3. Als je met dit bedrag op de peildatum (1 januari) meer vermogen hebt dan het heffingvrij vermogen in box 3, ben je hierover inkomstenbelasting in box 3 verschuldigd. Als de erfenis na 1 januari 2020 is opengevallen, telt het bedrag nog niet mee voor je vermogen in 2020. Er is pas sprake van belastingheffing in box 3 in het belastingjaar 2021 en dan uiteraard alleen indien en voor zover dat bedrag op 1 januari 2021 nog aanwezig is.

Stel nu dat je het bedrag in 2020 hebt ontvangen, maar dat er op 1 januari 2021 nog geen aanslag erfbelasting is opgelegd. Een belastingschuld mag je niet in aftrek brengen als schuld in box 3. Voor de erfbelastingschuld geldt echter een uitzondering. Dit bedrag mag je wel als schuld in box 3 opvoeren. Let er daarbij wel op dat je rekening houdt met de drempel die voor schulden geldt. Deze drempel (2021) is € 3.200 voor een alleenstaande en € 6.400 voor fiscale partners.

TONK-steun later dan verwacht

De loketten voor de Tijdelijke Ondersteuning van Noodzakelijke Kosten (TONK) zouden naar verwachting vanaf 1 maart jl. openen, maar lang niet alle gemeenten zijn in staat gebleken aan deze verwachting te voldoen. Als je dit leest zijn de meeste loketten inmiddels opengesteld en heeft het kabinet het budget voor deze regeling verdubbeld.

Je kunt van deze ondersteuning gebruikmaken als je te maken hebt met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in je inkomen, waardoor je de noodzakelijke kosten niet meer kunt betalen. Hiervoor bieden andere bestaande regelingen niet of onvoldoende soelaas. De TONK richt zich vooral op de woonkosten. Maar ook andere noodzakelijke kosten worden vergoed.

Vraag je de TONK aan dan kijkt de gemeente of sprake is van een onvoorziene en onvermijdelijke terugval in je inkomen en naar je draagkracht. Dit betreft de verhouding tussen je inkomen en vermogen en de noodzakelijke kosten. Met betrekking tot je inkomen is het actuele inkomen het uitgangspunt. Wat betreft vermogen wordt alleen gekeken naar het vermogen, waarover je direct kunt beschikken. Vermogen dat vastzit in de eigen woning en pensioenen wordt bijvoorbeeld buiten beschouwing gelaten.

De TONK geldt met terugwerkende kracht van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021.