Overige tips – februari 2021

Box 3 aangepast

De vrijstelling in box 3 is verhoogd van € 30.846 naar € 50.000 per belastingplichtige. Hebt u een fiscale partner, dan hebt u samen dus een vrijstelling van € 100.000. Wel gaat het tarief omhoog van 30% naar 31%. De verhoging van de box-3-vrijstelling werkt echter niet door naar de diverse inkomens- en vermogensafhankelijke regelingen, zoals de zorg- en kinderopvangtoeslag en de eigen bijdrage aan een zorginstelling.

Nieuwe aangifteplicht
Vanaf 2021 wordt voor de vermogenstoets in de inkomensafhankelijke regelingen aangesloten bij de vermogensrendementsgrondslag zonder aftrek van de vrijstelling in box 3. De inspecteur legt daartoe het bedrag van de rendementsgrondslag – voor zover dit meer bedraagt dan € 31.340 (fiscale partners € 62.680) – vast in een voor bezwaar vatbare beschikking die wordt opgenomen op de aanslag inkomstenbelasting. Daarvoor is het nodig dat de aangifteplicht voor de inkomstenbelasting en premieheffing volksverzekeringen wordt uitgebreid.

Nog steeds forfaitaire rendementen
Het systeem van box 3 wijzigt (nog) niet. Hoe groter uw vermogen is, des te meer rendement u geacht wordt te maken en dus hoe meer box-3-heffing u moet betalen. De definitieve forfaitaire rendementspercentages voor de box-3-heffing in 2021 zijn (tussen haakjes forfaitair rendementspercentages 2020):

box 3-vermogenForfaitair rendementspercentage
€ 50.000 – 100.0001,90% (1,79%)
€ 100.000 – € 1.000.0004,50% (4,19%)
boven de € 1.000.0005,69% (5,28%)

Wijzigingen in de overdrachtsbelasting

Starters op de woningmarkt betalen geen overdrachtsbelasting (OVB) meer bij de aankoop van een woning. Hieraan zijn wel voorwaarden verbonden. De starters moeten 18 jaar of ouder zijn en jonger dan 35 jaar, de woning moet als hoofdverblijf worden gebruikt en de vrijstelling moet nog niet eerder zijn benut. Bent u een ‘doorstromer’ maar voldoet u aan deze voorwaarden? In dat geval geldt de vrijstelling ook voor u. Voor andere doorstromers op de woningmarkt blijft het OVB-tarief 2%.

Invoering waardegrens
Vanaf 1 april 2021 wordt de vrijstelling begrensd en geldt deze voor aangekochte woningen waarvan de waarde niet meer bedraagt dan € 400.000. Bij een hogere waarde bent u over de volle aankoopprijs 2% overdrachtsbelasting verschuldigd. Doorslaggevend voor de waardegrens is het tijdstip van overdracht bij de notaris.

Let op
Wilt u samen met uw partner een woning kopen, maar voldoet slechts een van u beiden aan de leeftijdsgrens, dan kan de vrijstelling alleen worden benut door de partner die aan de leeftijdsgrens voldoet voor zijn/haar aandeel in de eigendom van de aangekochte woning.

Meer OVB bij overige woningaankoop
Voor woningen die met andere bedoelingen worden gekocht, is het OVB-tarief verhoogd van 2% naar 8%! Koopt u dus een tweede woning of vakantiehuis en gebruikt u die niet of slechts tijdelijk als hoofdverblijf, dan betaalt u bij de aankoop 8% OVB. Dat tarief geldt ook bij de aankoop van een woning voor uw kind of als u een woning aanschaft voor de verhuur.

Hogere schenkvrijstellingen

De vrijstelling van schenkbelasting voor schenkingen aan kinderen en overige verkrijgers is voor 2021 verhoogd met € 1.000. De vrijstelling voor schenkingen aan kinderen bedraagt € 6.604 en voor de overige verkrijgers € 3.244. In 2022 vervalt deze verhoging weer.