Tips voor de DGA – november 2019

Nog dit jaar dividend uitkeren?

Volgend jaar gaat het tarief waarmee dividenduitkeringen uit uw bv worden belast omhoog van 25% naar 26,25%. Het ligt voor de hand om ervan uit te gaan dat het vervroegen van een dividenduitkering voordelig is. Maar dat is niet altijd het geval. Het tariefvoordeel kan namelijk tenietgaan als het uitgekeerde dividend vervolgens tot uw privévermogen gaat behoren, waardoor u meer box-3-heffing moet betalen. Hoeveel meer hangt af van de omvang van uw box-3-vermogen.
Het uitkeren van dividend kan wel voordelig zijn als u de uitkering dit jaar nog besteedt of als u er uw lening of rekening-courant bij uw bv mee aflost. Bent u van plan om dividend vervroegd uit te laten keren, laat dan eerst een fiscaal adviseur de gevolgen daarvan in kaart brengen.

Minder en later tariefsverlaging

De tarieven van de vennootschapsbelasting (Vpb) gaan in 2020 minder omlaag dan in 2018 was aangekondigd. Het 19%-tarief voor belastbare winst tot € 200.000 gaat naar 16,5% (en in 2021 naar 15%), maar het 25%-tarief voor belastbare winst boven € 200.000 gaat pas omlaag in 2021. Bovendien gaat dit tarief dan niet naar 20,5% maar naar 21,7%.
Met name als uw winst onder de € 200.000 blijft, heeft het uitstellen van winst op korte termijn zin. Als u verwacht dat uw winst dit jaar net boven de grens van € 200.000 zal uitkomen, is het ook zinvol om dit jaar uw winst te verlagen. U betaalt dan immers 19% in plaats van 25% vennootschapsbelasting. U kunt wellicht omzet uitstellen of investeringen naar voren halen (dit leidt op zich niet tot lagere winst, maar wellicht wel tot de mogelijkheid om KIA te claimen).

Stand van zaken beperking lenen bij de eigen bv

Vorig jaar werd met de nodige tamtam een wetsvoorstel aangekondigd dat het lenen bij de eigen bv boven de € 500.000 moest beperken. Er werd vervolgens een conceptwetsvoorstel bekendgemaakt, waarop belangstellenden mochten reageren. Met name de fiscale beroepsorganisaties hadden veel kritiek op de inhoud van dit conceptwetsvoorstel. De verwachting was dat het definitieve wetsvoorstel op Prinsjesdag 2019 zou worden gepresenteerd. Maar kennelijk moet er zoveel aan het conceptwetsvoorstel worden gewijzigd dat dit niet haalbaar was. Ten tijde van het schrijven dit artikel was het nog niet bekend wanneer het wetsvoorstel zal worden ingediend bij de Tweede Kamer. De beperking van het lenen bij de eigen bv moet in werking treden op 1 januari 2022.

Tip
Bent u een aanmerkelijkbelanghouder voor wie deze aangekondigde maatregel gevolgen heeft? Inventariseer uw schulden (niet zijnde eigenwoningschulden waarop hypothecaire zekerheid is gevestigd) bij uw eigen bv. Zijn deze hoger dan € 500.000? Zorg dan dat u de schuldenlast vóór 2022 zo veel als mogelijk heeft teruggebracht tot maximaal € 500.000