Tips voor de ondernemer – juni 2020

Verlenging Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO)

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) wordt voortgezet tot 1 oktober 2020. De TOZO voorziet – kort gezegd – in:

  1. een uitkering voor de kosten van levensonderhoud voor een periode van maximaal 3 maanden ter hoogte van het voor de bijstand geldende sociaal minimum; en
  2. een rentedragende lening van maximaal € 10.157 aan ondernemingen met liquiditeitsproblemen.

Uitkeringen krachtens de TOZO kunnen bij gemeenten worden aangevraagd. Maar voor de verlengde TOZO gelden wel aangepaste voorwaarden.

Partnertoets

Anders dan bij de eerste TOZO wordt het recht op een tegemoetkoming in de kosten van levensonderhoud afhankelijk gesteld van een partnertoets. Huishoudens met een inkomen boven het geldende sociaal minimum zullen onder de verlengde TOZO geen aanspraak meer kunnen maken op een tegemoetkoming in de kosten van levensonderhoud. U en uw partner moeten bij de aanvraag van de verlengde TOZO verklaren dat er sprake is van een situatie, waarin het huishoudinkomen onder het geldende sociaal minimum terecht is gekomen als gevolg van het coronavirus.

Geen surseance of faillissement aangevraagd

Voor de aanvraag lening bedrijfskapitaal geldt dat de ondernemer moet verklaren dat er geen surseance van betaling of faillissement is aangevraagd of verkregen voor de ondernemer, de onderneming of een van de vennoten waarmee de ondernemer samenwerkt. Als dit wel het geval is, komt hij niet in aanmerking voor Tozo lening bedrijfskapitaal.

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB vervangt TOGS/Noodloket

U kunt tot en met 26 juni 2020 onder voorwaarden een uitkering aanvragen in het kader van de TOGS/ het Noodloket. Dit betreft een belastingvrije uitkering van maximaal € 4.000 ter financiering van uw vaste lasten over de periode 16 maart 2020 tot en met 15 juni 2020. Met de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL MKB) zal deze tegemoetkoming voor vaste lasten worden voortgezet voor de maanden juni, juli, augustus en september 2020. Heeft u een onderneming met een SBI-code die van toepassing is bij de TOGS/het Noodloket en een omzetverlies van ten minste 30%? In dat geval komt u in aanmerking voor de belastingvrije TVL MKB-tegemoetkoming. U krijgt afhankelijk van de omvang van uw onderneming, de hoogte van uw vaste kosten en de mate van omzetderving, een tegemoetkoming voor uw vaste lasten van maximaal € 50.000 voor de periode van 4 maanden.

Verlenging versoepeling urencriterium voor de zelfstandigenaftrek

Normaliter moet u ten minste 1.225 uren per jaar (ofwel 23,5 uren per week) besteden aan werkzaamheden voor uw onderneming om voor de zelfstandigenaftrek in aanmerking te komen. Dit is een aftrekpost van de winst van € 7.030, tenzij uw winst lager is dan dit bedrag. Als u uw ondernemersactiviteiten hebt moeten stilleggen, kunt u niet aan dit urencriterium voldoen. Daarom wordt er tijdelijk (tot 1 oktober 2020) van uitgegaan dat u ten minste 24 uren per week voor uw onderneming hebt gewerkt, ook als u dat niet daadwerkelijk hebt gedaan. U kunt ook van deze versoepeling gebruikmaken als uw onderneming sterk seizoensafhankelijk is, zoals in de horeca.

Nultarief op levering mondkapjes

Sinds 25 mei tot in elk geval 1 oktober 2020 is het nultarief van toepassing op de levering van mondkapjes. Tot dan toe waren mondkapjes belast tegen 21% btw. Het 0%-tarief geldt zowel voor medische als voor niet-medische mondkapjes. Door het nultarief toe te passen in plaats van een vrijstelling, kunt u de btw die u bij aanschaf moet betalen in vooraftrek brengen. De verlaging van het btw-tarief hangt samen met de verplichting voor reizigers om niet-medische mondkapjes te dragen in het openbaar vervoer.

Verlenging diverse fiscale maatregelen tot 1 oktober 2020

Veel ondernemers ondervinden nog steeds betalingsproblemen. Daarom heeft het kabinet besloten om de uiterste datum voor een verzoek om uitstel van betaling van belastingschulden te verlengen tot 1 oktober 2020. U krijgt op eerste verzoek drie maanden uitstel van betaling. Voor uitstel langer dan drie maanden worden aanvullende eisen gesteld. Bij het aflopen van het uitstel zal een passende betalingsregeling worden geboden, waarvan de concrete vormgeving nog zal worden bekendgemaakt. Ook de duur van andere fiscale maatregelen wordt verlengd tot 1 oktober 2020. Denk hierbij aan de btw-vrijstelling voor het uitlenen van zorgpersoneel en de btw-vrijstelling voor medische hulpgoederen.

De verlaging van de invorderingsrente naar 0,01% is ook verlengd tot 1 oktober 2020. Dat geldt eveneens voor de verlaging naar 0,01% van de belastingrente voor alle belastingmiddelen.

Bijzonder uitstel van betaling BPM

Verder is het sinds 1 juni 2020 mogelijk om bijzonder uitstel van betaling te vragen voor de naheffingsaanslagen BPM voor het tijdvak mei 2020. Deze aanslagen worden vanaf half juli 2020 opgelegd.