Tips voor de DGA – juni 2020

Eerder verlies 2020 verrekenen

U mag de geschatte verliezen van 2020 dit jaar al als fiscale coronareserve verrekenen met de winst van 2019. De fiscale coronareserve mag niet hoger zijn dan de winst van 2019. Zonder deze maatregel zou u het verlies van 2020 pas kunnen verrekenen met de winst van 2019 bij het indienen van de aangifte vennootschapsbelasting over 2020, dus pas in 2021.

Uitstel beperking excessief lenen

Eind vorig jaar zou er een wetsvoorstel worden ingediend bij de Tweede Kamer, die het buitensporig lenen bij de eigen bv gaat beperken. Daarbij zou in beginsel het lenen bij de eigen bv boven een bedrag van € 500.000 vanaf 2022 belast worden als inkomen uit aanmerkelijk belang. Inmiddels is bekendgemaakt dat de inwerkingtreding van dit wetsvoorstel wordt uitgesteld tot 1 januari 2023.

Heeft deze maatregel voor u gevolgen? Inventariseer dan uw schulden (niet zijnde eigenwoningschulden) bij uw eigen bv. Zijn deze hoger dan € 500.000? Zorg er dan voor dat u de schuldenlast vóór 2023 zo veel als mogelijk heeft teruggebracht tot maximaal € 500.000.

Let op

U krijgt hiermee een jaar respijt om de leenverhouding met uw eigen bv op orde te krijgen. Maar dat laat onverlet dat als u al afspraken met de inspecteur heeft gemaakt over periodiek aflossen of het uitkeren van dividend, u deze afspraken zult moeten nakomen.

Later formulier omzetting ODV indienen

De voorwaarden voor de verlengde indieningstermijn van het verplichte informatieformulier bij het omzetten van pensioen in eigen beheer in een Oudedagsverplichting (ODV) zijn nader verduidelijkt en aangevuld. Een te laat ingediend formulier dat binnen een jaar na de afkoop of omzetting in een ODV alsnog wordt aangeleverd bij de Belastingdienst, wordt beschouwd als tijdig te zijn ingediend. Constateert de inspecteur dat pensioen is omgezet zonder dat er een formulier is ingediend? Dan geeft hij een termijn van zes weken om dit alsnog te doen – mits volledig is voldaan aan alle overige voorwaarden voor afkoop of omzetting.