Tips voor de ondernemer – november 2020

Langer Tozo zonder vermogenstoets

Sinds 1 oktober jl. is het derde steunpakket van start gegaan om de gevolgen van de voortdurende coronacrisis te bestrijden. Een van de maatregelen betreft de verlenging van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) met negen maanden tot 1 juli 2021. Voor de maanden oktober 2020 tot en met maart 2021 kunt u een uitkering voor levensonderhoud aanvragen zonder dat er een beperkte vermogenstoets wordt uitgevoerd.

Aanvankelijk was voorgesteld om in deze Tozo 3.0 een aanvullende beperkte vermogenstoets op te nemen. Die toets hield in dat als u meer dan € 46.520 aan direct beschikbare geldmiddelen (zoals contant geld, bank- en spaarsaldo en aandelen, obligaties en opties e.d.) heeft, u niet in aanmerking zou komen voor Tozo 3.0. Het kabinet heeft echter inmiddels besloten om deze beperkte vermogenstoets uit te stellen tot 1 april 2021.

Vanaf 1 april 2021 hebt u de mogelijkheid een nieuwe aanvraag voor een uitkering voor levensonderhoud voor nog eens 3 maanden in te dienen. Bij deze aanvraag wordt de beperkte vermogenstoets wel toegepast. Deze aanvraag zal zien op de maanden april 2021 tot en met juni 2021.

Overgang naar reguliere vangnet ondernemers

Met de invoering van de vermogenstoets wordt vanaf 1 april 2021 een stap gezet richting de reguliere bijstandsverlening voor zelfstandig ondernemers. Deze regeling is vastgelegd in het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz). Het Bbz biedt een vangnet voor ondernemers die hun bedrijf willen voortzetten en voor ondernemers die hun bedrijf willen beëindigen.

Ook TVL verlengd

U kunt ook negen maanden (tot 1 juli 2021) langer gebruikmaken van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL), mits u aan de voorwaarden voldoet. Voor het tijdvak juni tot en met september 2020 bedraagt deze belastingvrije tegemoetkoming bedraagt maximaal € 50.000 per bedrijf per vier maanden. Voor het 4e kwartaal van 2020 wordt de tegemoetkoming verhoogd naar maximaal € 90.000 per bedrijf per drie maanden. Voor het 4e kwartaal van 2020 komen ondernemers uit alle bedrijfssectoren – dus met alle SBI-codes – in aanmerking. Tot en met 31 december 2020 blijven de huidige voorwaarden van toepassing. Dit wil zeggen dat u alleen voor de TVL in aanmerking komt als u een omzetverlies hebt van meer dan 30%. Vanaf 1 januari 2021 wordt deze omzetdervingsgrens verhoogd naar 40%. Voor de periode van 1 april tot en met 30 juni 2021 wordt de grens op 45% gesteld. De overige voorwaarden voor de TVL blijven ongewijzigd. De TVL vergoeding bedraagt maximaal 50%.

Aanvragen

De subsidie is steeds per drie maanden aan te vragen. Sinds 1 oktober 2020 (tot 29 januari 2021) kunt u TVL aanvragen voor de periode 1 oktober t/m 31 december 2020. Aanvragen dient u in via de RVO met eHerkenning of uw DigiD.

Later en langer terugbetalen belastingschuld

Tot 1 oktober 2020 kon u nog de zogenaamde adempauze van 3 maanden aanvragen als u voor het eerst bijzonder uitstel van betaling aanvroeg vanwege de coronacrisis. Daar golden geen aanvullende voorwaarden voor. Sinds 1 oktober kunt u nog steeds voor het eerst bijzonder uitstel van betaling aanvragen, maar dan zijn aan de eerste aanvraag wel aanvullende voorwaarden verbonden. Hebt u uitstel gekregen, dan kunt u dat uitstel tot 31 december 2020 laten verlengen tot 1 juli 2021 als u nog steeds in financieel zwaar weer verkeert door de voortdurende coronacrisis. Als u daarna begint met het aflossen van de tot eind 2020 opgebouwde belastingschuld, mag u daar 36 maanden over doen. Dat is 12 maanden langer dan eerst was voorgesteld. In het voorjaar van 2021 krijgt u een brief van de Belastingdienst met een voorstel voor een betalingsregeling.