Tips voor werkgevers en werknemers – april 2020

Gebruik internet en telefoon thuis

Ook het gebruik van bijvoorbeeld internet en de telefoon thuis kan mogelijk onbelast worden vergoed. Dit is het geval als de kosten naar het redelijk oordeel van de werkgever noodzakelijk zijn voor de behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking. Bovendien is er voor kosten die samenhangen met thuiswerken ook altijd nog de vrije ruimte die u daarvoor kunt benutten.

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud

U kunt geen werktijdverkorting meer aanvragen. Deze regeling is vervangen door de nieuwe ‘Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud’ (NOW). Lopende aanvragen voor werktijdverkorting worden afgehandeld in de NOW. U kunt van de nieuwe regeling gebruikmaken als u een omzetverlies verwacht van tenminste 20% in de periode 1 maart tot en met 31 mei, of 1 april tot en met 30 juni of 1 mei tot en met 31 juli 2020 (meetperiode). In dat geval kunt u bij het UWV voor een periode van 1 maart tot en met 31 mei 2020 (misschien met een eenmalige verlenging van nog eens 3 maanden) een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. De tegemoetkoming is afhankelijk van het omzetverlies in 3 maanden in 2020 ten opzichte van de omzet van 2019 gedeeld door 4. Er wordt dus geen rekening gehouden met seizoenen.

De tegemoetkoming is afhankelijk van de mate waarin de omzet wegvalt, maar maximaal 90%. Het maximum geldt als de omzet volledig wegvalt. De tegemoetkoming bedraagt als voorbeeld:

– 45% van de loonsom als 50% van uw omzet wegvalt, en

– 22,5% van de loonsom als 25% van uw omzet wegvalt.

De basis voor de loonsom is het SV loon voor januari 2020, of als deze gegevens niet bekend zijn, de gegevens van november 2019. Is de loonsom in de periode 1 maart tot en met 31 mei 2020 lager dan wordt de subsidie lager. Is de loonsom evenwel hoger dan heeft dit geen effect op de hoogte van de subsidie. Op de loonsom zelf worden nog correcties aangebracht zoals bijvoorbeeld een maximum salaris van € 9538.

Het UWV betaalt een voorschot van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Er zijn wel voorwaarden verbonden aan deze regeling. U mag in de subsidieperiode geen medewerkers (in beginsel ook geen flexibele krachten) ontslaan om bedrijfseconomische redenen en u moet 100% loon doorbetalen. Mogelijk zal voor de definitieve aanvraag, die binnen 24 weken na de meetperiode aangevraagd dient te worden, een accountantsverklaring nodig zijn. U heeft voor de aanvraag geen eHerkenning nodig, maar wel uw loonheffingsnummer(s).

Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 6 april 2020 op de website van het UWV. De aanvraag kan tot 31 mei 2020 worden ingediend.

Reiskosten vergoeden en thuiswerken

Betaalt u een vaste, onbelaste reiskostenvergoeding aan uw werknemers?

Gebruikelijk: Er geldt gebruikelijk een bijzondere regeling bij langdurige afwezigheid. U mag dan maximaal zes aansluitende weken de vaste reiskostenvergoeding doorbetalen. Verwacht u dat een werknemer langdurig afwezig is, dan mag u de onbelaste vaste reiskostenvergoeding nog uitbetalen in de lopende maand en de eerstvolgende maand. Komt de werknemer weer naar het werk, dan mag u pas weer een onbelaste reiskostenvergoeding betalen vanaf de maand na de maand waarin de werknemer weer is gaan werken. Vergoedt u achteraf op declaratiebasis de gemaakte reiskosten van de werknemer, dan hoeft u geen reiskostenvergoeding te betalen als er niet is gereisd.

Speciaal Coronacrisis besluit: Geeft u uw (bijna) volledige thuiswerkende werknemers een vaste reiskostenvergoeding? Dan hoeft de vaste reiskostenvergoeding niet aangepast te worden. Zolang de crisismaatregelen gelden, mag u blijven uitgaan van het reispatroon waarop de vergoeding gebaseerd was. Dit mag ook als de vaste reiskostenvergoeding plaatsvindt op basis van nacalculatie. U mag dan uitgaan van de aangenomen feiten waarop de vergoeding gebaseerd was.