Tips voor werkgevers en werknemers – juli 2021

NOW-regeling opnieuw verlengd

Ook de NOW-regeling wordt vanaf 1 juli 2021 vrijwel ongewijzigd verlengd met een periode van drie maanden. NOW 4.0 zal dus lopen van 1 juli tot en met 30 september 2021. Net als bij NOW 3.0 zal het maximale vergoedingspercentage 85% zijn en de loonsomvrijstelling 10% van de loonsom. Ook blijft het minimale omzetverlies om voor de NOW in aanmerking te komen 20%, de forfaitaire opslag voor de werkgeverslasten 40% en de maximale vergoeding per werknemer twee keer het maximum dagloon.

Wat is wel gewijzigd?

Een belangrijke wijziging is dat u bij de aanvraag van NOW 4.0 voor de loonsom februari 2021 als referentiemaand moet hanteren. Voor NOW 3.0 (3e, 4e en 5e tranche) was dat juni 2020, maar die referentiemaand is niet meer representatief. Een andere belangrijke wijziging is dat u de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) niet langer tot het omzetbegrip voor de NOW hoeft te rekenen. Dit geldt vanaf de start van NOW 3.0: 1 oktober 2020. Vraagt u NOW 4.0 en NOW 3.0 aan of hebt u die aangevraagd, dan hoeft u dus geen rekening te houden met de ontvangen TVL.

Enkele andere verlengde coronamatregelen

  • Voor u als werkgever (en voor uw werknemers) is de verlenging tot 1 oktober 2021 van de volgende coronaversoepelingen van belang:
  • het uitstel van administratieve verplichtingen rondom de loonheffingen,
  • de onbelaste vaste reiskostenvergoeding,
  • het akkoord met Duitsland en België over de belastingheffing van grenswerkers,
  • de vrijstelling voor een aantal Duitse netto-uitkeringen,

Verlaging Awf-premie vervangt BIK

De Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) gaat toch niet door. Het kabinet heeft de regeling ingetrokken, omdat uit informele gesprekken met de Europese Commissie is gebleken dat de kans aanwezig is dat zij de regeling geheel zal aanmerken als ongeoorloofde staatssteun. De BIK was bedoeld als stimulans om ook in coronatijd te blijven investeren.

Om dit doel toch te bereiken, stelt het kabinet voor om (mogelijk met ingang van 1 augustus 2021) de Awf-premie voor werkgevers te verlagen. Hierdoor verlagen de loonkosten en verbeteren de liquiditeit en solvabiliteit. Daarmee vergroot de ruimte om te investeren en/of externe financiering daarvoor te vinden. Hoe hoog de verlaging van de Awf-premie wordt, zal nog nader bekend worden gemaakt.