Tips voor de ondernemer – augustus 2023

Belastingdienst neemt tijdelijk met minder genoegen bij saneringsakkoord

Kampt u nog steeds met problemen bij de afbetaling van uw coronabelastingschulden? De Belastingdienst attendeert ondernemers nu op de mogelijkheid van een saneringsakkoord, waarbij een deel van de belastingschuld kan worden kwijtgescholden. Tot 1 oktober 2023 gaat de Belastingdienst namelijk soepeler om met een van de voorwaarden om mee te werken aan een dergelijk akkoord. Sluit u een saneringsakkoord met uw schuldeisers, dan hoeft u maar een deel van de schulden te betalen. Normaliter krijgt de Belastingdienst dan ten minste het dubbele van het uitkeringspercentage van de andere schuldeisers. Tot 1 oktober 2023 neemt de Belastingdienst echter genoegen met hetzelfde percentage als de andere schuldeisers. De Belastingdienst raadt u daarom aan om vóór die tijd tot een saneringsakkoord te komen met uw schuldeisers. De kans is immers groter dat zij hieraan willen meewerken nu de Belastingdienst tijdelijk een stapje terug doet.

Tip

Bent u een zelfstandige zonder personeel? Dan kunt u contact opnemen met uw gemeente. Die kan een minnelijk schuldsaneringstraject opstarten. De gemeente of een schuldhulpverlener die door de gemeente is ingeschakeld, kijkt dan samen met u eerst naar de mogelijkheid om een betalingsregeling te treffen met al uw schuldeisers.

Maatregelen versobering BOR

De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) in de schenk- en erfbelasting maakt het mogelijk om uw onderneming fiscaalvriendelijk over te dragen naar de volgende generatie. In veel gevallen is de bedrijfsoverdracht dan namelijk geheel vrijgesteld of slechts beperkt belast. Zo komt de continuïteit van uw bedrijf niet in gevaar. Eind 2022 werd aangekondigd dat de BOR zou worden versoberd. Uit een recente brief van demissionair staatssecretaris Van Rij lijkt de ‘schade’ voor veel mkb-bedrijven mee te vallen. De acht voorgestelde maatregelen spitsen de BOR meer toe op reële bedrijfsopvolgingen en dit pakt lang niet altijd slecht uit voor uw familiebedrijf. De voorgestelde maatregelen zijn complex en nog niet definitief. Bovendien worden ze pas in 2025 en 2026 ingevoerd, mits het parlement ermee instemt. We beperken ons hier daarom tot het noemen van de verhoging van de vrijstelling in de BOR per 1 januari 2025 tot € 1,5 miljoen (nu tot ruwweg € 1,2 miljoen) en 70% (nu 83%) over het meerdere. Dit gaat dan wel ten koste van de nog grotere (mkb-)bedrijven, maar ook voor die bedrijven blijft de vrijstelling aanzienlijk.

Nu het kabinet is gevallen, is het onduidelijk welke vervolgstappen er nog door het demissionaire kabinet zullen worden gezet. Maar we houden de ontwikkelingen rondom de BOR scherp in de gaten en komen hier zeker op terug als er nieuwe ontwikkelingen te melden zijn. 

Verhuurd vastgoed

Een andere maatregel met betrekking tot de BOR was al aangekondigd in het Belastingplan 2023: aan derden verhuurd vastgoed wordt vanaf 2024 standaard aangemerkt als beleggingsvermogen. Hierop kan de BOR dus niet (meer) worden toegepast. De BOR geldt immers alleen voor ondernemingsvermogen. Hiermee komt vanaf 2024 een einde aan de discussies met de Belastingdienst over de vraag of bij (vaak omvangrijke) vastgoedportefeuilles wel of geen sprake is van het drijven van een onderneming.

Verzoek tijdig om teruggaaf buitenlandse btw

Bent u btw-ondernemer en hebben ondernemers in een andere EU-lidstaat in 2022 aan u buitenlandse btw in rekening gebracht? U kunt die btw dan terugvragen via de Belastingdienst door in te loggen op een speciale website. Zodra het teruggaafverzoek is ingediend, stuurt de Belastingdienst dit verzoek binnen 15 dagen door naar de belastingdienst van het EU-land waar de btw wordt teruggevraagd. Duurt dit langer, dan maakt u mogelijk aanspraak op coulancerente. De teruggaafverzoeken moeten uiterlijk op 30 september 2023 bij de Belastingdienst zijn ingediend. Uitstel is niet mogelijk.

Vraag tijdig TEK aan

Hebt u een energie-intensief bedrijf (minimaal 7% van de omzet gaat op aan energiekosten)? Dan kunt u een tegemoetkoming krijgen in de energiekosten. Moet u deze tegemoetkoming nog aanvragen? Weet dan dat het aanvraagloket nog tot en met 2 oktober, 17.00 uur open is. Het voorschotpercentage bedraagt 35%. Het voorschot is vrij laag om het risico op achteraf terugbetalen zo klein mogelijk te houden. Pas in 2024 kan worden berekend wat de definitieve tegemoetkoming moet zijn. Dan zijn immers pas de modelprijzen over 2023 bekend. 

Benut tijdig Subsidieregeling verduurzaming mkb

Wilt u uw bedrijf verduurzamen, maar hebt u geen tijd om u daarin te verdiepen? Weet dan dat u onder voorwaarden weer subsidie kunt krijgen voor het laten opstellen van een energieadvies op maat en voor de ondersteuning bij de uitvoering van dat advies. Deze Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM) werd vorig jaar tijdelijk stopgezet wegens oneigenlijk gebruik. Maar is inmiddels weer heropend.

De externe energieadviseur zoekt voor u uit hoe u het beste energie kunt besparen. Enerzijds door maatregelen om de CO2-uitstoot van uw bedrijfspand te beperken, zoals isolatie of HR++-glas, zonnepanelen of LED-verlichting en anderzijds door energiebesparende maatregelen in uw bedrijfsvoering. Denk aan koeling, keuken- en ICT-apparatuur en elektrische bedrijfswagens. Voor het verduurzamingsadvies krijgt u minimaal € 400 en maximaal € 750 subsidie. Daarnaast kunt u subsidie krijgen voor ondersteuning bij de uitvoering van de maatregelen, bijvoorbeeld voor het inschakelen van een accountant of projectleider die het inkooptraject en de financiering regelt. Het maximale subsidiebedrag voor het advies en de ondersteuning bedraagt € 2.500. De subsidie is specifiek bedoeld voor de mkb-ondernemer. U kunt de subsidie bij de RVO aanvragen tot 30 september 2023, 17:00 uur. De subsidies worden verstrekt op volgorde van binnenkomst.

Let op

U krijgt deze subsidie alleen voor het advies op maat en de ondersteuning bij de uitvoering ervan. Voor de benodigde investeringen, bijvoorbeeld de aanschaf- of installatiekosten, kunt u mogelijk gebruikmaken van andere subsidies of regelingen, zoals de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) of de Energie-investeringsaftrek (EIA).

Deadline nadert voor aanvraag subsidie praktijkleren

Biedt u in uw bedrijf in het studiejaar 2022/2023 praktijk- of werkleerplaatsen aan? U kunt dan subsidie aanvragen als tegemoetkoming in de begeleidingskosten. Maar veel tijd heeft u hiervoor niet meer, want het aanvraagloket sluit op 15 september 2023, 17.00 uur.De subsidieregeling Praktijkleren is bedoeld om mensen beter voor te bereiden op de arbeidsmarkt. De regeling richt zich vooral op kwetsbare groepen, studenten in sectoren met een dreigend tekort aan gekwalificeerd personeel en op wetenschappelijk personeel. De voorwaarden om voor de subsidie in aanmerking te komen verschillen per categorie. Het maximale subsidiebedrag is € 2.700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats. Kortom, de moeite waard om eens te (laten) onderzoeken of uw bedrijf hiervoor in aanmerking komt.

Andere blogs van Tips voor de ondernemer - augustus 2023