Tips voor de ondernemer – Februari 2023

Extra afschrijven op nieuwe bedrijfsmiddelen

Om het mkb te ondersteunen is 2023 eenmalig een extra afschrijving op nieuwe bedrijfsmiddelen ingevoerd. Op investeringen die uw onderneming in 2023 doet kan direct al tot maximaal 50% van de aankoopprijs minus restwaarde ten laste van de winst worden afgeschreven. Over het restant moet u volgens de gewone regels afschrijven. De extra afschrijving verlaagt de belastbare winst over 2023. Dat bespaart inkomstenbelasting. Daar staat tegenover dat u in de volgende jaren meer belasting betaalt omdat u minder kunt afschrijven. De extra afschrijving levert u in 2023 een liquiditeitsvoordeel op. Als uw onderneming zelf een bedrijfsmiddel produceert mag u versneld afschrijven over de voortbrengingskosten die uw onderneming in 2023 maakt. De versnelde afschrijving kan worden benut door zowel ondernemingen in de inkomstenbelasting als door ondernemingen in de vennootschapsbelasting.

Uitgesloten bedrijfsmiddelen

Bepaalde bedrijfsmiddelen zijn uitgesloten van deze regeling, zoals gebouwen, schepen, vliegtuigen en bedrijfsmiddelen die bestemd zijn voor de verhuur aan derden. Ook bedrijfsmiddelen waarop via een andere regeling – zoals de Vamil – al versneld wordt afgeschreven zijn uitgesloten. Bedrijfsmiddelen die wel kwalificeren moet u uiterlijk vóór 1 januari 2026 in gebruik hebben genomen.

Let op

De maatregel geldt alleen voor investeringen in 2023 in nieuwe bedrijfsmiddelen. U kunt uitsluitend versneld afschrijven op bedrijfsmiddelen die niet eerder in gebruik zijn genomen.

Anticipeer op versobering bedrijfsopvolgingsregelingen

De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) in de erf- en schenkbelasting en de doorschuifregelingen (DSR) spelen een belangrijke rol bij de overdracht van familiebedrijven. U kunt uw bedrijf met toepassing van die regelingen fiscaalvriendelijk overdragen aan uw opvolger(s), zonder dat de betaling van belastingen de continuïteit van uw bedrijf in gevaar brengt. In veel gevallen is de bedrijfsoverdracht niet of slechts beperkt belast, of kan de belastingclaim worden doorgeschoven. Maar daar komt waarschijnlijk binnenkort verandering in. Het Centraal Plan Bureau (CPB) heeft de BOR geëvalueerd. In het rapport is te lezen dat de bij overdracht verschuldigde belastingen in veel gevallen kunnen worden betaald zonder de toekomst van het bedrijf in gevaar te brengen. Het CPB concludeert daaruit dat de BOR niet altijd nodig is. In reactie op dit rapport heeft het kabinet aangekondigd de BOR en de doorschuifregelingen (DSR) in de inkomstenbelasting niet af te schaffen, maar wel aan te passen. De intentie is dat reële bedrijfsopvolgingen gebruik kunnen blijven maken van de BOR, maar wel in een aangepaste vorm.

Verhuurd vastgoed

De BOR is alleen van toepassing bij overdracht van ondernemingen. Met de Belastingdienst is regelmatig discussie over de vraag of verhuurd vastgoed in dit kader als onderneming moet worden gezien. De Belastingdienst ziet verhuurd vastgoed niet als onderneming maar als belegd vermogen. Daarvoor kan de BOR niet worden toegepast. Het kabinet ondersteunt dit standpunt en heeft zich voorgenomen om vastgoed dat aan derden wordt verhuurd in alle gevallen als beleggingsvermogen aan te gaan merken. Zo wordt het gebruik van BOR en de DSR voor verhuurde panden uitgesloten. Onroerende zaken die worden gebruikt voor huisvesting van de onderneming zelf blijven ondernemingsvermogen. Een voorstel tot wetswijziging zal worden opgenomen in het Belastingplan 2024. In de komende maanden worden ook andere aspecten en knelpunten van de BOR en de DSR onderzocht. De Tweede Kamer zal uiterlijk voor de zomer worden geïnformeerd over de concrete uitkomsten van dit onderzoek.

Anticipeer!

De kans is groot dat de BOR in de nabije toekomst minder ruim en minder voordelig zal worden. Bent u van plan uw onderneming over te dragen? Overweeg dan om dit nu al in gang te zetten. Schakel daarbij wel een fiscaal adviseur in: de BOR is een ingewikkelde technische regeling. Bovendien vergt het veel tijd om alle zaken die bij een bedrijfsoverdracht komen kijken goed te regelen, zowel voor u en uw opvolgers als voor uw bedrijf.

Andere blogs van Tips voor de ondernemer - Februari 2023