Tips voor de DGA – Februari 2023

Berekening gebruikelijk loon gewijzigd

U moet als aanmerkelijkbelanghouder (5% of groter aandelenbelang) ten minste een gebruikelijk loon opnemen voor het werk dat u voor uw bv verricht. De berekeningswijze van dit loon is gewijzigd door het afschaffen van de doelmatigheidsmarge van 25%. Deze marge hield in dat u uw loon 25% lager mocht vaststellen dan het loon van iemand die hetzelfde doet maar geen aandeelhouder is. Het gebruikelijk loon op jaarbasis wordt vanaf 2023 vastgesteld op het hoogste van de volgende bedragen:

  • het loon voor de meest vergelijkbare dienstbetrekking,
  • het hoogste loon van werknemers in dienst van de vennootschap of daarmee verbonden vennootschappen, of
  • € 51.000

Let op

Heeft u een afspraak met de Belastingdienst over de hoogte van het gebruikelijk loon die is vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst (vso) en loopt de geldigheid van die afspraak door in 2023? Dan blijft de vso van kracht zonder nadere afstemming met de inspecteur. Maar is bij die afspraak het loon op 75% van het loon van de meest vergelijkbare dienstbetrekking vastgesteld, dan moet u vanaf 2023 uitgaan van 100% van dat loon. Het is verstandig om de hoogte van het gebruikelijk loon nog eens tegen het licht te houden.

Beperk de stand van uw rekening-courant

De Belastingdienst controleert de zakelijkheid van een rekening-courantschuld aan de eigen bv. Uw aangifte voor de inkomstenbelasting en die van uw bv voor de vennootschapsbelasting worden daarbij beoordeeld in onderlinge samenhang. De rekening-courantverhouding met uw bv kan als onzakelijk worden aangemerkt als niet aannemelijk is dat u de schuld aan uw bv ooit aflost. Geld van de bv is op die manier definitief overgegaan naar u, met medeweten van u (als aandeelhouder) en van de directie van de bv, zeker als u zelf de directie voert. Het bedrag van de rekening-courantschuld wordt gezien als een verkapte winstuitdeling, waarover u box-2-belasting (nu nog 26,9%) verschuldigd bent. Dit is te voorkomen door uw schulden aan de bv niet te laten oplopen en door zakelijke voorwaarden te hanteren die zijn vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst tussen de bv en u.

Begin met aflossen

Hebt u meer dan € 700.000 geleend van uw bv, dan wordt het meerdere vanaf 2023 direct belast als inkomen uit aanmerkelijk belang. Of de schuldverhouding zakelijk is of niet maakt geen verschil. Schulden die u heeft gebruikt voor uw eigen woning tellen niet mee. Het gaat om de stand aan het einde van dit jaar. Let wel: voor schulden die lager zijn dan € 700.000 blijft het van belang om de zakelijke verhoudingen in acht te nemen.

Vraag voorlopige verliesverrekening aan

Als uw bv in 2022 verlies heeft geleden en de aangifte vennootschapsbelasting over dat jaar is ingediend kan worden verzocht om voorlopige verliesverrekening. 80% van het verlies kan alvast worden verrekend met winsten uit voorgaande jaren. Zo komt de teruggaaf van eerder betaalde vennootschapsbelasting eerder ter beschikking. De voorlopige verliesverrekening wordt later verrekend met de definitieve verliesverrekening.

Andere blogs van Tips voor de DGA - Februari 2023