Tips voor de ondernemer – Juni 2022

Meer tijd voor vaststelling TVL Q3 2021

Heeft u in de periode 1 juli tot en met 30 september 2021 TVL (Q3) ontvangen? U heeft dan tussen 16 mei en 10 juni 2022 een vaststellingsverzoek van de RVO gehad. Tot en met 1 augustus 2022 kunt u uw werkelijke omzet in de Q3-periode doorgeven aan de RVO. Daarmee hebt u meer tijd gekregen om dit te doen; aanvankelijk moest u dit namelijk uiterlijk 30 juni 2022 hebben gedaan. Reden hiervoor is dat de RVO eerst alle TVL-aanvragen wil verwerken. Op 30 juni 2022 moeten alle TVL-aanvragen zijn afgehandeld. Nederland mag namelijk op grond van Europese regels na die datum geen TVL-steun meer verlenen. Wel mogen daarna nog vaststellingsverzoeken worden verwerkt voor de definitieve afhandeling van de TVL.

Zorg voor tijdig omzetten oudedagsreserve in lijfrente voor premieaftrek in 2021

Wilt u uw oudedagsreserve omzetten in een lijfrente bij een bank of verzekeraar en de lijfrentepremie nog in de IB-aangifte 2021 in aftrek brengen? Zorg er dan voor dat u de premie op tijd betaalt. De lijfrentepremie is nog aftrekbaar in 2021 als u de premie uiterlijk vóór 1 juli 2022 heeft betaald. Het is toegestaan om in het jaar waarin u uw onderneming staakt, nog een bedrag toe te voegen aan de oudedagsreserve. Dit bedrag moet u dan wel mede gebruiken voor een lijfrente. Ook aan de overige voorwaarden voor toevoeging aan de oudedagsreserve moet u hebben voldaan. Vraag uw adviseur of u hieraan voldoet.

Zet tijdig stakingswinst om in lijfrente voor premieaftrek in 2021

Heeft u uw onderneming in 2021 gestaakt en wilt u in dat jaar de stakingslijfrentepremieaftrek claimen? Zorg er dan voor dat u de premie uiterlijk vóór 1 juli 2022 heeft betaald. U mag de stakingslijfrentepremie dan in mindering brengen op het inkomen in het stakingsjaar. De aftrek is wel gemaximeerd. De hoogte hangt onder meer af van uw leeftijd op het stakingsmoment, de mate van eventuele arbeidsongeschiktheid, of de staking het gevolg is van uw overlijden en van de ingangsdatum van de lijfrente-uitkeringen.

Vanaf 1 juli kortere betaaltermijnen grootbedrijven aan mkb

Bent u mkb-ondernemer of zzp’er en levert u goederen of verricht u diensten aan grote ondernemingen? U moet dan mogelijk ongewenst lang wachten op de betaling. Dit blijkt ook uit de (anonieme) meldingen die zijn gedaan bij het meldpunt van de Autoriteit Consument & Markt over het betaalgedrag van grote ondernemingen. Dat komt mede door de uitzonderingsmogelijkheid die de huidige wettelijke regeling biedt voor incidentele complexe situaties. In de praktijk gebruiken grote ondernemingen deze uitzondering om toch langere betaaltermijnen met hun mkb-schuldeisers af te spreken. Die grote afnemer is vaak heel belangrijk voor u, dus u kunt zich hier moeilijk tegen verzetten. U bent in wezen de grote onderneming renteloos aan het voorfinancieren, terwijl u zelf in de problemen komt.

Maar het goede nieuws is dat hierin vanaf 1 juli 2022 verandering komt. De maximale betaaltermijn die grote ondernemingen mogen hanteren in hun overeenkomsten met mkb-bedrijven en zzp’ers, wordt dan namelijk verkort van 60 naar 30 dagen. De betaaltermijn wordt daarmee gelijk aan die van de overheid en geldt na inwerkingtreding van de nieuwe wet direct voor nieuwe overeenkomsten. Voor bestaande overeenkomsten wordt de verkorting van de betaaltermijn van toepassing op overeenkomsten die bestaan 1 jaar na het tijdstip van inwerkingtreding.

Belastingschulden terugbetalen

U moet sinds 1 april jl. weer aan uw betalingsverplichtingen voldoen. Sindsdien is het bijzonder uitstel van betaling geëindigd. Hebt u van het uitstel gebruikgemaakt, dan hebt u van de Belastingdienst inmiddels een eerste overzicht ontvangen van uw openstaande schulden per 31 januari 2022, inclusief de invorderingsrente. Daarin zijn helaas fouten geslopen. Zo is te veel invorderingsrente berekend bij aanslagen die deels al waren betaald en is bij code E een fout rekeningnummer vermeld. Het juiste nummer is: NL26INGB0000441290. De Belastingdienst stuurt u in juli 2022 een nieuw overzicht met de openstaande coronaschulden per 1 april 2022 met een correcte berekening van de invorderingsrente. Daarbij wordt tevens het maandbedrag vermeld dat u vanaf 1 oktober 2022 in vijf jaar zult moeten terugbetalen. Er is een kans dat de terugbetalingstermijn nog wordt verlengd, maar daarover is op het moment van schrijven van deze bijdrage nog geen definitief besluit genomen.

Houd rekening met oplopende invorderingsrente

Als u een aanslag niet op tijd betaalt, moet u invorderingsrente betalen. Tot eind juni 2022 is die rente bijna nul (0,01%). Maar vanaf 1 juli 2022 gaat deze rente stapsgewijs omhoog. Dan gaat het rentepercentage naar 1%. Vervolgens wordt de invorderingsrente met ingang van 1 januari 2023 verhoogd naar 2% en op 1 juli 2023 naar 3%. Met ingang van 1 januari 2024 is de invorderingsrente weer op het oude niveau (4%) van voor de coronacrisis.

Heeft u bijzonder uitstel van betaling gekregen voor uw belastingschulden en voldoet u aan de voorwaarden voor de betalingsregeling? Dan hoeft u pas vanaf 1 oktober 2022 te beginnen met terugbetalen. Toch is het verstandig om eerder met betalen te beginnen als uw financiële situatie dat toelaat. Hoe later u begint met het betalen van uw belastingschulden, des te meer invorderingsrente u vanaf juli 2022 zult moeten betalen.

Opening aanvraagloket SDE++

Het aanvraagloket voor de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) voor dit jaar gaat op 28 juni 2022 open. Deze subsidie is bedoeld voor bedrijven en instellingen die hernieuwbare (lees: duurzame) energie produceren of CO2-verminderende technieken toepassen. Dit jaar is het budget extra verhoogd tot € 13 miljard. De regeling wordt dit jaar ook opengesteld voor enkele nieuwe categorieën, zoals waterstofinstallaties die direct aan wind- of zonneparken gekoppeld zijn. De eerste openstellingsronde van in totaal vijf openstellingsrondes eindigt op 11 juli 2022.

Andere blogs van Tips voor de ondernemer - Juni 2022