Tips voor werkgevers en werknemers – Augustus 2023

Controleer definitieve Wtl-beschikking 2022!

Uiterlijk eind juli 2023 hebt u de definitieve beschikking Lage-Inkomensvoordeel (LIV) en het Loonkostenvoordeel (LKV) over 2022 ontvangen van de Belastingdienst. Het is verstandig om deze goed te (laten) controleren en te vergelijken met de gegevens in uw loonadministratie. Zijn bijvoorbeeld de correcties op de voorlopige beschikkingen die u vóór 1 mei jl. hebt doorgegeven, goed verwerkt? Zijn alle kwalificerende werknemers meegenomen in de beschikking of zitten er fouten in de berekening? Constateert u fouten in de definitieve beschikking, zorg er dan voor dat u binnen zes weken bezwaar maakt of laat maken. Is de beschikking juist vastgesteld, dan betaalt de Belastingdienst u de tegemoetkoming(en) binnen zes weken na de datum van de beschikking uit.

Bezwaar maken bij overgang onderneming

Hebt u bij een overgang van een onderneming of bij een contractovername werknemers in dienst gekregen voor wie de overdragende werkgever in 2022 recht op een LKV had? Dan hebt u mogelijk ook recht op een LKV. De Belastingdienst is er in de Wtl-beschikking 2022 echter vanuit gegaan dat bij overgang van een onderneming het recht op een LKV niet overgaat op de overnemende werkgever. Er loopt hierover momenteel een procedure bij de Hoge Raad. De Advocaat-Generaal (AG), de adviseur van de Hoge Raad, heeft geconcludeerd dat dit recht wél moet overgaan op de overnemende werkgever. Door tijdig bezwaar te maken tegen de Wtl-beschikking 2022, stelt u uw recht veilig op het LKV 2022 voor de overgenomen werknemers, mocht de Hoge Raad de conclusie van de AG overnemen. De uitspraak wordt in het najaar verwacht.

Uurloongrenzen jeugd-LIV 2023

De uurloongrenzen voor het jeugd-LIV 2023 zijn bekendgemaakt. De uurloongrenzen worden afgeleid van het gemiddelde minimumuurloon per 1 januari en 1 juli. U krijgt het jeugd-LIV voor werknemers die op 31 december 2022 18, 19 of 20 jaar oud waren. Daarnaast moeten deze werknemers verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen én over heel 2023 een gemiddeld uurloon hebben dat valt binnen de volgende uurloongrenzen:

Leeftijd op 31–12–2022ondergrensbovengrens
18 jaar€ 6,12€   8,17
19 jaar€ 7,34€ 10,89
20 jaar€ 9,79€ 12,04

Onregelmatigheidstoeslag ook over bovenwettelijke vakantiedagen

De Hoge Raad heeft een belangrijke uitspraak gedaan over de doorbetaling van een vaste onregelmatigheidstoeslag over vakantiedagen. De zaak betrof werknemers aan wie naast de wettelijke vakantiedagen ook bovenwettelijke vakantiedagen waren toegekend. Volgens de afspraken met de vakbonden kregen deze werknemers met terugwerkende kracht een onregelmatigheidstoeslag over hun wettelijke vakantiedagen. Enkele werknemers meenden dat zij ook recht hebben op deze toeslag over hun bovenwettelijke vakantiedagen. De Hoge Raad geeft hen gelijk. Bovendien geldt dit ook als de werknemers de toegekende vakantiedagen inzetten voor andere doeleinden dan vakantie, zoals het uitruilen voor werktijdverkorting.

Andere blogs van Tips voor werkgevers en werknemers - Augustus 2023