Tips voor de ondernemer – februari 2021

Pilot webmodule voor zzp’ers van start

Op 11 januari jl. is op de site van het Ondernemersplein een pilot van de Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie gestart. Dit is feitelijk het enige van de kabinetsplannen met betrekking tot de opvolger van de Wet DBA, dat overeind is gebleven. De pilot zal in ieder geval zes maanden duren en is vooral bedoeld als een voorlichtingsinstrument. Opdrachtgevers krijgen tijdens de pilotfase nog geen zekerheid over de status van de arbeidsrelatie, maar krijgen wel inzicht in de criteria waarop wordt getoetst bij de beoordeling van arbeidsrelaties.

Webmodule
Hoe werkt de webmodule? Opdrachtgevers kunnen de webmodule gebruiken om te bepalen of – gelet op de huidige wet- en regelgeving en rechtspraak – een opdrachtnemer al dan niet in dienstbetrekking werkt. Ook kan de opdrachtgever bekijken of de overeenkomst wellicht anders vorm kan worden gegeven. De opdrachtgever vult de uitgebreide vragenlijst anoniem in. Dit betekent dat niet bekend is wie de webmodule heeft ingevuld. Ook worden geen privacygevoelige gegevens (zoals het IP-adres) geregistreerd en/of opgeslagen.

Er is inmiddels ook een vragenlijst voor aanneming van werk.

Handhaving uitgesteld tot 1 oktober 2021
Na afloop van de pilot van de webmodule beslist het kabinet wanneer de handhaving weer (gefaseerd) wordt opgestart. Dat zal echter niet eerder zijn dan 1 oktober 2021. De Belastingdienst en de Inspectie SZW houden wél toezicht. Zij leggen wel degelijk bedrijfsbezoeken af, geven voorlichting en doen boekenonderzoeken. De Belastingdienst kan gedurende dit handhavingsbeleid alleen correcties en/of boetes opleggen als er sprake is van kwaadwillendheid, of indien aanwijzingen niet binnen een redelijke termijn zijn opgevolgd. De Belastingdienst moet ook aantonen dat er niet wordt gewerkt conform een modelovereenkomst en dat er sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking.

Meer duidelijkheid over KIA

Als u investeert in uw bedrijf, kunt u gebruikmaken van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). De KIA is – naast afschrijvingen – een extra aftrek op de winst. U kunt de KIA claimen als u op jaarbasis tussen € 2.400 en € 328.721 (2021) investeert in bedrijfsmiddelen. Bij ondernemers met meerdere ondernemingen en bij samenwerkingsverbanden (bijvoorbeeld een vennootschap onder firma (VOF) of maatschap) levert de berekening van de KIA regelmatig discussie op met de Belastingdienst. Om geschillen hierover te voorkomen is de KIA verduidelijkt.

KIA bij meerdere ondernemingen
Bent u ondernemer en heeft u meerdere ondernemingen, dan bepaalt u de KIA per onderneming op basis van de investeringen die u per onderneming heeft gedaan. U moet hiervoor dus niet alle investeringen van al uw ondernemingen samentellen.

KIA bij samenwerkingsverband
Bent u een ondernemer die deelneemt aan een samenwerkingsverband, dan is het volgende voor u van belang. Geven uw investeringen samen met de investeringen van de andere deelnemers aan het samenwerkingsverband recht op het maximumbedrag van de KIA (in 2021: € 16.568), dan heeft u slechts recht op een evenredig deel van het maximumbedrag aan KIA voor uw aandeel in het totaal van de investeringen.