Tips voor de ondernemer – februari 2020

Minder kostenaftrek in de hoogste belastingschijf

Vanaf dit jaar wordt de ondernemersaftrek beperkt als uw inkomen in de hoogste belastingschijf wordt belast. Tot de ondernemersaftrek worden gerekend: de zelfstandigenaftrek, de aftrek speur- en ontwikkelingswerk, de meewerkaftrek, de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid, de stakingsaftrek, de mkb-winstvrijstelling en de tbs-vrijstelling. Al deze aftrekposten zijn nu nog maar aftrekbaar tegen 46%. Vorig jaar was dat nog 51,75%. Jaarlijks gaat daar 3% extra vanaf, zodat in 2023 al deze aftrekposten nog slechts aftrekbaar zijn tegen het tarief van de eerste schijf van 37,05%.

Aftrek gemengde kosten gewijzigd

Bepaalde kosten hebben uitsluitend een zakelijk karakter of uitsluitend een privékarakter. Maar er zijn ook kosten die u wel voor uw onderneming maakt, maar waarin ook een privé-element zit. Dit zijn de gemengde kosten. Hieronder vallen:

  • de kosten voor voedsel, drank en genotmiddelen;
  • representatiekosten;
  • kosten van congressen, seminars, symposia, excursies en studiereizen.

De regels voor de aftrek van gemengde kosten zijn gewijzigd. Gemengde kosten zijn pas aftrekbaar voor de inkomstenbelasting als een drempelbedrag wordt overschreden. Dit drempelbedrag is sinds 1 januari 2020 verhoogd van € 4.600 naar € 4.700. Maar er is een alternatief. U mag er namelijk ook voor kiezen om 80% van de gemengde kosten in aftrek te brengen. Dit percentage is niet gewijzigd.

Minder MIA voor elektrische personenauto

De Milieulijst 2020 is gepubliceerd met de milieuvriendelijke investeringen die in 2020 in aanmerking komen voor de Variabele afschrijving milieu-investeringen (Vamil) en/of de Milieu-investeringaftrek (MIA). De MIA biedt 36% aftrek boven op de gebruikelijke investeringsaftrek. Het MIA-budget is verhoogd met € 10 miljoen om het investeren in circulaire technieken en bedrijfsmiddelen aantrekkelijker te maken. Dit moet leiden tot meer CO2-besparing. De MIA voor elektrische voertuigen is verhoogd van 27% naar 36%, maar dit geldt niet voor elektrische personenauto’s. Daarvoor is het MIA-voordeel verlaagd van 27% (in 2019) naar 13,5% over een maximumbedrag van € 40.000.

Ook EIA voor CO2-uitstootbeperkende investeringen

De Energie-investeringsaftrek (EIA) is een extra aftrekpost van de investeringskosten op de fiscale winst boven op de gebruikelijke afschrijving. Het aftrekpercentage bedraagt 45%. U komt hiervoor in aanmerking als uw bedrijf investeert in een energiezuinig bedrijfsmiddel dat op de zogenaamde Energielijst staat. Nieuw op de Energielijst 2020 zijn met name de CO2-uitstootbeperkende investeringen. U dient de EIA-aanvragen binnen drie maanden na het verlenen van de investeringsopdracht in bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (www.rvo.nl).

Start nieuwe kleineondernemersregeling

Op 1 januari 2020 is de nieuwe kleineondernemersregeling (KOR) in werking getreden. Deze regeling wordt in de praktijk ook wel  de omzetgerelateerde vrijstelling omzetbelasting (OVOB) genoemd. Er verandert veel als u van deze regeling gebruikmaakt of wilt maken. U kon zich vóór 20 november 2019 aan- of juist afmelden voor deze nieuwe regeling om per 1 januari 2020 direct wel of juist niet in de regeling te vallen. U kunt zich ook nu nog aanmelden voor de KOR, maar dan kunt u er pas in het volgende btw-aangiftetijdvak gebruik van maken. De KOR start dan in beginsel op 1 april 2020. U moet uiteraard wel aan de voorwaarden voldoen.

Voorwaarden voor deelname

Anders dan bij de oude KOR moet u vooraf beoordelen of u van de regeling gebruik kunt maken. U kunt de regeling namelijk niet met terugwerkende kracht toepassen. De Belastingdienst geeft aan vier weken nodig te hebben om uw aanmelding te verwerken. U moet zich dus uiterlijk 4 weken voor de aanvang van uw btw-aangiftetijdvak bij de Belastingdienst aanmelden voor de KOR. Deelname is mogelijk als u een in Nederland gevestigde btw-plichtige ondernemer bent met een maximale jaaromzet van € 20.000 exclusief btw. Ook als de uw onderneming wordt gedreven in een rechtspersoon (zoals bv’s, stichtingen en verenigingen) kunt u de KOR toepassen. De oude KOR stond alleen open voor ondernemers/ natuurlijke personen.

Als u kiest voor deelname aan de KOR, dan geldt dat voor minimaal 3 jaar, tenzij u de omzetgrens tussentijds overschrijdt. In dat geval vervalt de regeling zodra u de grens hebt overschreden. Opnieuw kiezen voor de vrijstelling kan pas 3 jaar na de overschrijding.

Let op

Het is dus van groot belang dat u een reële inschatting maakt (of laat maken) van uw jaaromzet.

Wat heeft de KOR u te bieden?

Past u de KOR toe, dan heeft u een btw-vrijstelling en daarmee minder administratieve verplichtingen. U hoeft dan geen btw-aangifte te doen. U brengt verder geen btw in rekening, maar dit betekent ook dat u geen btw kunt aftrekken en/of terugvragen.