Tips voor de DGA – februari 2020

Hoger gebruikelijk loon

Bent u een aandeelhouder met een aanmerkelijk belang (5% of meer aandelenbezit in een bv of nv)? In dat geval valt u onder de zogenoemde gebruikelijkloonregeling. Er wordt verondersteld dat u in beginsel ten minste een bepaald (fictief) loon geniet, ongeacht het loon dat feitelijk is uitbetaald. Bent u directeur-groot(of enig)aandeelhouder (DGA) van uw bv, dan valt u dus onder deze regeling. Uw (fictieve) loon wordt dan ten minste gesteld op het hoogste bedrag van de volgende bedragen:

  • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
  • het hoogste loon van de werknemers die bij u in dienst zijn;
  • € 46.000.

Het bedrag van € 46.000 geldt per 1 januari 2020. In 2019, 2018 en 2017 was dit bedrag nog €  45.000.

Onder bepaalde omstandigheden mag u overigens toch een lager gebruikelijk loon in aanmerking nemen. Dit is bijvoorbeeld het geval als u door ziekte aantoonbaar minder kunt werken en/of slechts eenvoudige werkzaamheden kunt verrichten.

Aftrek gemengde kosten in de Vpb

De aftrekbaarheid van gemengde kosten in de vennootschapsbelasting is hetzelfde geregeld als in de regeling voor de inkomstenbelasting. Ook voor de vennootschapsbelasting zijn deze kosten pas aftrekbaar als een drempelbedrag wordt overschreden. Dit drempelbedrag is sinds 1 januari 2020 eveneens verhoogd van € 4.600 naar € 4.700. Het alternatief is hier dat u maar 73,5% van de gemengde kosten in aftrek kunt brengen. Ook dit percentage is niet gewijzigd ten opzichte van vorig jaar.

Voorkom bijbetaling vennootschapsbelasting

Laat een reële inschatting maken van de verschuldigde vennootschapsbelasting in 2020, zodat uw bv niet een te lage voorlopige aanslag voor de vennootschapsbelasting krijgt opgelegd. Als uw bv na afloop van het jaar vennootschapsbelasting blijkt te moeten bijbetalen, loopt uw bv het risico daarover – bij de huidige rentestand – 8% belastingrente in rekening gebracht te krijgen.

Laat ook controleren of uw bv over 2019 voldoende vennootschapsbelasting heeft betaald. Misschien deed uw bedrijf het beter dan u begin 2019 had verwacht en is uw winst waarschijnlijk hoger. Verzoek dan om een aanvullende voorlopige aanslag.