Tips voor de ondernemer – april 2020

Verzoek om bijzonder uitstel van betaling

Voor bedrijven die door het Coronavirus in acute liquiditeitsproblemen zijn gekomen zijn verschillende maatregelen getroffen, waaronder enkele fiscale. Zo kunt u bij de Belastingdienst verzoeken om bijzonder uitstel van betaling voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonheffingen.

Op 2 april 2020 heeft de Belastingdienst een persbericht uit laten gaan waaruit blijkt dat het uitstel wordt uitgebreid met kansspelbelasting, accijns, verbruiksbelasting alcoholvrije dranken, assurantiebelasting, verhuurderheffing, energiebelasting en andere milieubelastingen en vergelijkbare belastingen in Caribisch Nederland.

Het versoepelde uitstelbeleid geldt in ieder geval tot 19 juni 2020. Het uitstel van betaling geldt niet alleen voor reeds opgelegde aanslagen/belastingschulden, maar ook voor de aanslagen/belastingschulden die er in de 3 daaropvolgende maanden bijkomen.

U hoeft daarom niet meer voor elke nieuwe aanslag/belastingschuld opnieuw om uitstel te vragen. U kunt het verzoek indienen na ontvangst van een (naheffings-)aanslag. U geeft in het verzoek aan dat u door de uitbraak van het Coronavirus in betalingsproblemen bent gekomen. U krijgt in ieder geval 3 maanden uitstel, zonder dat u hiervoor aanvullend bewijs hoeft te leveren.

Zodra de aanvraag binnenkomt bij de Belastingdienst, wordt de invordering stopgezet. Wilt u langer dan 3 maanden uitstel van betaling, dan moet u wel aanvullende informatie aanleveren bij de Belastingdienst. U stuurt het verzoek om bijzonder uitstel van betaling met motivatie naar: Belastingdienst, Postbus 100, 6400 AC in Heerlen. Het bijzonder uitstel kan ook via de website van de Belastingdienst online worden aangevraagd met het formulier “Verzoek bijzonder uitstel van betaling voor 3 maanden”. De Belastingdienst wijst er op dat u nog steeds tijdig aangifte moet doen.

Let op: Indien uitstel van betaling wordt gevraagd voor de loonheffing en/of omzetbelasting kan ook sprake zijn van betalingsonmacht. Op 7 april 2020 heeft het kabinet besloten dat een door een rechtspersoon voor de vennootschapsbelasting (bijvoorbeeld een bv) ingediend verzoek om bijzonder uitstel van betaling in verband met de coronacrisis ook als melding betalingsonmacht wordt aangemerkt. Niet alleen voor de komende tijdvakken maar ook voor de maand februari is de melding tijdig. Afzonderlijke melding van betalingsonmacht is daardoor niet noodzakelijk. U dient eventuele betalingsonmacht nog wel te melden bij een pensioenfonds.

Tijdelijk extra bijstand voor zelfstandigen tijdens Coronacrisis (Tozo)

Het Coronavirus houdt de gemoederen flink bezig. De overheid heeft al verschillende steunmaatregelen getroffen om ondernemers en zelfstandigen door de Coronacrisis heen te helpen.

Bent u zelfstandige, dan kunt u een aanvullende inkomensondersteuning van maximaal € 1.500 (gehuwden) of € 1.050 (alleenstaanden vanaf 21 jaar) netto per maand krijgen voor levensonderhoud voor een periode van maximaal 3 maanden. De regeling geldt (met terugwerkende kracht) voor de maanden maart tot en met mei 2020. Deze Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) vult uw inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet te worden terugbetaald. Het sociaal minimum voor alleenstaanden is 70% van het wettelijk minimumloon oplopend tot 100% van het wettelijk minimumloon voor gehuwden en samenwonende partners. U vraagt de Tozo aan bij uw gemeente.

Er zijn wel voorwaarden aan verbonden:

  • u moet in Nederland wonen en uw bedrijf moet in Nederland zijn gevestigd;
  • u moet bij de aanvraag naar waarheid verklaren dat u verwacht dat uw inkomen door de Coronacrisis in de komende drie maanden daalt onder het sociaal minimum;
  • wanneer dit achteraf anders is, moet u dit doorgeven aan de gemeente;
  • u moet voldoen aan het urencriterium voor de zelfstandigenaftrek. Dat wil zeggen dat u ten minste 1.225 uren per jaar (± 23,5 uur per week) voor uw onderneming heeft gewerkt. Bestaat uw onderneming korter dan een jaar? In dat geval geldt het urencriterium voor het aantal maanden dat is gewerkt;
  • u moet ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel, voordat de Tozo is aangekondigd, dus voor 17 maart 2020 18.45 uur. De regeling kent geen vermogens- of partnertoets. Ook wordt uw onderneming niet getoetst op levensvatbaarheid.

U kunt ook ondersteuning krijgen in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal van maximaal € 10.157 tegen een rente van 2%. De maximale looptijd van de lening is 3 jaar. Tot 1 januari 2021 hoeft niet te worden afgelost op de lening. Ook de DGA die voldoet aan het urencriterium komt in beginsel in aanmerking voor de Tozo. De DGA dient dan naar waarheid kunnen verklaren en aannemelijk te maken dat zijn/haar bv nu geen salaris kan uitbetalen. Daarnaast geldt dat de DGA, alleen of samen met de andere in de BV werkzame directeuren ten minste 50% van de aandelen bezit. Op de website krijgiktozo.nl vindt u een check waarmee u zelf kunt beoordelen of u in aanmerking komt voor de TOZO-regeling.

Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering

U kunt als ondernemer ook gebruikmaken van de Garantie Ondernemersfinancieringsregeling (GO-regeling) als u problemen ondervindt bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties. De GO-regeling biedt 50% garantie op bankleningen en bankgaranties. Het maximum per onderneming wordt tijdelijk verruimd naar € 150 miljoen. Wilt u van de GO-regeling gebruikmaken, dan moet u zich hiervoor melden bij uw krediet-verstrekker.

Geen verzuimboetes en verlaging invorderings- en belastingrente

De Belastingdienst legt voorlopig geen verzuimboetes aan u op (of draait deze in voorkomende gevallen terug) voor het niet (tijdig) betalen van omzetbelasting of loonheffingen.

De invorderingsrente die berekend wordt gedurende de looptijd van het uitstel, wordt sinds 23 maart 2020 tijdelijk verlaagd van 4% naar 0,01%.

Verlaging belastingrente

Bovendien wordt de belastingrente tijdelijk verlaagd naar 0,01% voor alle belastingen waarvoor belastingrente (8% voor de vennootschapsbelasting en 4% voor de overige belastingen) is verschuldigd. De tijdelijke verlaging gaat in op 1 juni 2020, behalve voor de inkomstenbelasting. Hiervoor gaat de verlaging in op 1 juli 2020.

Rentekorting microkredieten Qredits

Bent u een kleine ondernemer die gebruik maakt van een microkrediet van Qredits? U krijgt dan 6 maanden uitstel van aflossing. Bovendien wordt de rente in deze periode verlaagd naar 2%.

Het kabinet stelt hiervoor maximaal € 6 miljoen beschikbaar. Qredits financiert en coacht kleine en startende ondernemers die vaak moeilijk aan financiering kunnen komen bij een bank. U moet hierbij denken aan ondernemers in de horeca, detailhandel, persoonlijke verzorging, de bouw en de zakelijke dienstverlening.

Laat de voorlopige IB-aanslag 2020 verlagen

Betaalt u nu op een voorlopige aanslag inkomstenbelasting (IB) en verwacht u een lagere winst door het Coronavirus? Laat dan uw voorlopige IB-aanslag aanpassen. Dat kunt u uitbesteden aan uw adviseur. Wilt u de aanpassing zelf doen, dan doet u dit via Mijn Belastingdienst.

Compensatieregeling voor getroffen sectoren (TOGS)

Er is een compensatieregeling opengesteld met passende maatregelen voor sectoren die het meest te lijden hebben onder de getroffen maatregelen ter bestrijding van het Coronavirus. Dit is de ‘Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19’ (TOGS, beter bekend als het Noodloket).

Op de website rvo.nl is een lijst gepubliceerd waarop de kwalificerende ondernemers staan die aan de hand van hun SBI-codes zijn geselecteerd. Vallen uw bedrijfsactiviteiten in een van deze sectoren, dan komt u in beginsel in aanmerking voor deze compensatieregeling. Ondernemers die, op basis van hun hoofdactiviteit, menen in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming, maar zien dat zij geregistreerd staan onder een verkeerde SBI-code, kunnen dit melden bij RVO. De compensatie betreft een eenmalige gift van € 4.000 voor de eerste nood gedurende drie maanden. De gift is niet aan belastingheffing onderworpen. U vraagt de compensatie aan bij rvo.nl