Tips voor DGA- september 2021

Gebruikelijk loon mag toch lager zijn dan het minimumloon

U moet als aanmerkelijkbelanghouder ten minste een gebruikelijk loon opnemen voor het werk dat u voor uw bv verricht. Als uw onderneming door de coronacrisis te maken heeft met een omzetdaling, dan mag u – zonder vooroverleg met de Belastingdienst – uw gebruikelijk loon over 2020 en 2021 lager vaststellen op grond van een formule. De exacte berekening kunt u vinden op https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/coronavirus/content/verlaging-gebruikelijk-loon.

De Belastingdienst nam tot voor kort het standpunt in dat het gebruikelijk loon ten minste het minimumloon moet zijn. Maar dit standpunt is onlangs ingetrokken. Uw gebruikelijk loon kan lager zijn dan het wettelijk minimumloon als daarvoor zakelijke redenen zijn. Dit is bijvoorbeeld aan de orde in de situatie waarin de continuïteit van uw onderneming in gevaar komt, nadat er langdurig verliezen zijn geleden. Dit geldt ook voor start-ups en startende ondernemingen. Maar u mag het gebruikelijk loon niet lager vaststellen dan het minimumloon als uw onderneming:

  • een incidenteel verlies lijdt;
  • de rekeningen nog steeds kan betalen;
  • de onderneming de rekeningen niet meer kan betalen door een oplopende rekening-courantschuld, uitgekeerd dividend of andere onttrekkingen.