Overige tips – April 2022

Stand van zaken box 3

De Hoge Raad besliste op 24 december 2021 dat de heffingsmethodiek (de zogenaamde forfaitaire vermogensmix) in box 3 voor de jaren 2017 en 2018 discriminerend is. Daarom mag alleen het werkelijke rendement in de box-3-heffing worden betrokken, aldus de Hoge Raad. De uitspraak heeft niet alleen gevolgen voor de jaren 2017 en 2018, maar ook voor de jaren erna. De vraag is hoe herstel zal worden geboden voor de verstreken jaren en aan wie? Ook zal de Wet inkomstenbelasting moeten worden aangepast, zodat de box-3-heffing wordt geheven over het werkelijk rendement. Hierna leest u de stand van zaken met betrekking tot deze punten.

Hersteloperatie  

Momenteel wordt onderzocht hoe de hersteloperatie vorm zal krijgen. De collectieve uitspraak in de massaalbezwaarprocedure tegen de box-3-heffing over de jaren 2017 tot en met 2020 is gepubliceerd. Daarbij zijn alle 200.000 bezwaarschriften gegrond verklaard. Dat wil echter niet zeggen dat de deelnemers aan de massaalbezwaarprocedures nu weten hoeveel zij terugkrijgen en wanneer. Ook is er nog niets bekend over eventuele compensatie voor andere belastingplichtigen die te veel box-3-heffing hebben betaald. Het kabinet zegde toe een richtingennotitie voor de hersteloperatie naar de Tweede Kamer te zullen sturen. Ten tijde van het schrijven van deze bijdrage was deze notitie er nog niet.

Spoedwetgeving

Een box-3-hefing op basis van het werkelijk rendement kan volgens het kabinet niet eerder ingaan dan in 2025. Wel wordt nu gewerkt aan spoedwetgeving, die een oplossing moet bieden voor de tussenliggende jaren. Met de spoedwetgeving worden tijdelijke aanpassingen gedaan aan de bestaande box-3-wetgeving. Het wetsvoorstel wordt in het derde kwartaal (waarschijnlijk op Prinsjesdag) ingediend bij de Tweede Kamer.

Aanslagen en aangifte IB 2021

De uitspraak van de Hoge Raad heeft ook gevolgen voor 2021 en latere jaren. Er worden momenteel geen definitieve aanslagen verstuurd aan belastingplichtigen met box-3-vermogen. Alleen als verjaring dreigt of als u als belastingplichtige daarbij belang hebt, wordt hierop een uitzondering gemaakt. Zodra duidelijk is hoe het herstel eruit gaat zien, worden deze aanslagen hersteld. U wordt hierover geïnformeerd.

De Belastingdienst vraagt belastingplichtigen om de voorlopige aanslag IB 2022 te betalen, in afwachting van verdere besluitvorming. Ook wordt u gevraagd om de aangifte IB 2021 gewoon in te dienen met opgave van het box-3-vermogen. Als u belast box-3-vermogen heeft, krijgt u waarschijnlijk later dan 1 juli 2022 uw aanslag over 2021 opgelegd, ook als u vóór 1 april 2022 uw IB-aangifte over 2021 hebt ingediend.

Jubelton al in 2023 omlaag

De schenkingsvrijstelling eigen woning (ook wel jubelton) wordt waarschijnlijk tot € 27.231 verlaagd per 1 januari 2023. Daartoe wordt op Prinsjesdag een voorstel ingediend bij het Belastingplan 2023. Het bedrag van de verlaagde schenkingsvrijstelling eigen woning wordt gelijk aan het bedrag van de eenmalige vrijgestelde en vrij besteedbare schenking van ouders aan kinderen. De jubelton bedraagt dit jaar € 106.671. Niet alle kinderen kunnen van deze vrijstelling gebruikmaken. Uw kind (of zijn/haar partner) moet ouder dan 18 en jonger dan 40 jaar oud zijn.

Tip

Overweegt u om uw kind financieel te ondersteunen bij de aankoop of verbouwing van een eigen woning? Dit jaar is het laatste jaar, waarin de hoge eenmalige schenkingsvrijstelling van € 106.671 nog kan worden benut.

Andere blogs van Overige tips - April 2022