Overige tips – Februari 2023

Wijzigingen eigen woning

Het eigenwoningforfait voor woningen met een WOZ-waarde tot € 1.200.000 (in 2022: € 1.130.000) is verlaagd van 0,45% naar 0,35%. Heeft u een woning met een WOZ-waarde van € 1.200.000 of meer, dan blijft het forfait 2,35%. Dit percentage berekent u over het bedrag waarmee de WOZ-waarde € 1.200.000 overschrijdt.

Afbouw renteaftrek

De belastingbesparing op de aftrekpost ‘eigen woning’ in de hoogste belastingschijf (in 2023: € 73.031) is de afgelopen jaren geleidelijk verminderd. Vanaf dit jaar kunt u het saldo van het eigenwoningforfait en de betaalde hypotheekrente aftrekken tegen maximaal 36,93%, ofwel het tarief in de eerste schijf van de inkomstenbelasting. In 2022 was dat nog 40%.

Tip

De verlaging van de belastingbesparing van hypotheekrenteaftrek kan aanleiding zijn om de voorlopige aanslag of teruggaaf te laten aanpassen. Dat geldt ook in het geval u vorig jaar uw hypotheek hebt overgesloten naar een hypotheek met een veel lagere rente, waardoor u minder renteaftrek hebt.

Aftrek geen of kleine eigenwoningschuld

De regeling waarbij u geen eigenwoningforfait hoeft bij te tellen bij uw inkomen als u weinig of geen rente betaalt, wordt stapsgewijs in 30 jaar afgebouwd. De aftrek wordt jaarlijks met 3,33% verlaagd. In 2023 is de aftrek beperkt tot 83,33%.

Overbruggen naar een nieuw box-3-stelsel

Van 2023 tot en met 2025 worden de inkomsten uit sparen en beleggen anders berekend dan voorheen. Het inkomen wordt samengesteld uit verschillende rendementspercentages voor bank- en spaartegoeden, voor overige bezittingen en voor schulden. Voor bank- en spaartegoeden en schulden beweegt het fictieve rendement mee met een maandelijks vast te stellen rente. Voor januari 2023 is het 0,36% op jaarbasis. De aftrekpost voor schulden is nu 2,57% van de schulden. Voor deze categorieën wordt in januari 2024 een definitief percentage vastgesteld uit de maandelijkse rentebepalingen tot en met december. De overige bezittingen worden gezien als beleggingen waarvoor in 2023 6,17% rendement in aanmerking wordt genomen.

De vrijstelling in box 3 (het heffingvrije vermogen) is verhoogd van € 50.650 naar € 57.000 per belastingplichtige. Heeft u een fiscale partner, dan hebt u samen dus een vrijstelling van € 114.000. De verhoging van deze vrijstelling werkt niet door naar de diverse inkomens- en vermogensafhankelijke regelingen, zoals de zorg- en kinderopvangtoeslag en de eigen bijdrage aan een zorginstelling. Het box-3-tarief is verhoogd naar 32% en zal met 1% per jaar doorstijgen naar 34% in 2025.

Vanaf 2026 moet een box-3-stelsel worden ingevoerd waarin de heffing wordt gebaseerd op de werkelijke rendementen van uw vermogen.

Geen btw meer voor zonnepanelen op en bij woningen

Als u zonnepanelen aanschaft en laat installeren op of bij uw woning, dan hoeft u daarover sinds 1 januari 2023 geen btw meer te betalen. De Belastingdienst heeft de gevolgen van deze wetswijziging in kaart gebracht voor particulieren, ondernemers, leveranciers en installateurs. Een belangrijk uitgangspunt bij de tariefbepaling is steeds de factuurdatum. Is de factuurdatum in 2022, dan is het btw-tarief 21%, ook al worden de zonnepanelen pas in 2023 geleverd. Dat geldt dus ook voor een aanbetaling. Is de factuurdatum in 2023, dan is het 0%-tarief van toepassing op de levering en/of installatie van de zonnepanelen. Er is een regeling getroffen voor de teruggave van btw op vooruitbetalingen in 2022 voor de levering en installatie van zonnepanelen in 2023. Hiervoor moet u zich aanmelden bij de Belastingdienst. Vraag uw btw-adviseur wat u precies moet doen om hiervan gebruik te kunnen maken.

Andere blogs van Overige tips - Februari 2023