Tips voor de ondernemer – juni 2023

Vaste aftrek verblijfskosten eigen rijders 2023

Bent u een transportondernemer (eigen rijder) die meerdaagse of op meer dagen internationale ritten maakt? En geeft u uw winst aan in de inkomstenbelasting? In dat geval kunt u onder voorwaarden ervoor kiezen om voor uw verblijfskosten een vast bedrag per gereden dag in aftrek te brengen van uw winst. Dit bedrag is voor 2023 vastgesteld op € 45 per gereden dag (in 2022: € 41,50). U hoeft dan geen bewijsstukken van de verblijfskosten te bewaren. U kunt er ook voor kiezen om de werkelijke verblijfskosten af te trekken. In dat geval moet u wel bewijsstukken bewaren om te kunnen aantonen dat de werkelijke verblijfskosten hoger zijn dan het vaste bedrag per gereden dag.

Tip

Wilt u uw administratieve lasten verminderen? Overweeg dan om gebruik te maken van deze vaste aftrek voor verblijfskosten.

Einde rentevastperiode in zicht – wat nu?

Krijgt u nu of binnenkort te maken met een aflopend rentecontract? Dan krijgt u zeer waarschijnlijk een nieuw rentevoorstel van uw geldverstrekker. Dit voorstel ontvangt u op zijn vroegst twee maanden voor de einddatum. De schrik is groot voor wie nu geconfronteerd wordt met een rente van 5,5% ‒ of nog veel hoger. In die situatie is het goed om concurrerende financiers en hun renteaanbod met elkaar te vergelijken. De praktijk laat zien dat er behoorlijke verschillen zijn, die al snel leiden tot duizenden euro’s renteverschil.


Om te voorkomen dat u zich onder druk gezet voelt, is het goed om inzichtelijk te hebben welke rentecontracten er zijn en welke looptijd deze contracten hebben. Zo kunt u vroegtijdig de cijfers in orde maken en contact leggen met andere financiers. Dat dit loont, blijkt wel uit de volgende situatie. Een zakelijke relatie ontving onlangs een renteaanbod van zijn huisbank van maar liefst 8,55%, terwijl een concurrent middels een herfinanciering ‘slechts’ 5,8% verlangde.

Tip

Vraag tijdig offertes op bij verschillende financiers en toets de actuele marktrente.

Check of uw franchiseovereenkomst is aangepast

Voldoet een franchiseovereenkomst niet aan de Wet franchise? Dan kunnen de gevolgen groot zijn. Zo kan er bijvoorbeeld sprake zijn van een vernietigingsgrond waarop de franchisenemer zich kan beroepen. De Wet franchise trad op 1 januari 2021 in werking. De wet is van dwingend recht en franchisegevers en franchisenemers dienden zich per die datum overeenkomstig de wet te gedragen. Ook moesten specifieke contractuele aanpassingen per direct worden geïmplementeerd in nieuwe franchiseovereenkomsten en verlengingsovereenkomsten. De overgangstermijn voor lopende franchiseovereenkomsten was twee jaar. Deze termijn verstreek dus op 1 januari 2023.

Specifieke aanpassingen

Aanpassingen in de contracten zien bijvoorbeeld op de goodwillbepaling en de concurrentiebedingen. Als het concurrentiebeding niet tijdig voldoet aan de Wet franchise – omdat er bijvoorbeeld sprake is van een te ruim of te langdurig concurrentieverbod – kan de franchisegever daar geen beroep op doen. In de franchiseovereenkomst moeten verder afspraken worden gemaakt over (de berekening van) de goodwillvergoeding. Deze goodwillbepaling regelt op welke wijze de omvang van de eventueel aanwezige goodwill wordt vastgesteld, die aan het eind aan de franchisegever betaald moet worden.

Vernietiging overeenkomst en terugbetaling

Als de franchiseovereenkomst niet tijdig voldoet aan de dwingendrechtelijke bepalingen van de Wet franchise, kan de franchisenemer zich mogelijk beroepen op een vernietigingsgrond. Hierdoor kan de franchiseovereenkomst (gedeeltelijk) worden vernietigd en zullen bepaalde zaken (fees) aan de franchisenemer moeten worden terugbetaald. Ook kan er een vervelend geschil ontstaan over de hoogte van de goodwill.

Tip

Op 1 januari 2023 was de 2-jaarstermijn voorbij. Maakt u gebruik van een franchiseovereenkomst, controleer dan of alle bepalingen in de franchiseovereenkomst zijn aangepast aan de Wet franchise.

Andere blogs van Tips voor de ondernemer - juni 2023