Tips voor de ondernemer – November 2021

1. Soms toch nog aanvullend uitstel van betaling

Op 1 oktober jl. eindigde de regeling voor uitstel van betaling van belastingen. Maar kampt u nog steeds met liquiditeitsproblemen door de coronacrisis, dan kunt u onder strikte voorwaarden toch nog uitstel van betaling krijgen tot en met 31 januari 2022. Het uitstel wordt in dat geval verleend voor belastingen die u moet betalen tussen 1 oktober 2021 en 1 februari 2022. U kunt hier schriftelijk (dus niet via de website van de Belastingdienst) om verzoeken tot en met 31 januari 2022. Dit kan dus met terugwerkende kracht. Een eventuele samenloop met andere uitstelvormen vormt geen belemmering voor het verlenen van dit aanvullende uitstel van betaling.

Strikte voorwaarden

U kunt van het aanvullende uitstel van betaling gebruikmaken als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U komt in aanmerking voor de hierna uiteengezette terugbetalingsregeling;
  • Uw liquiditeitsproblemen worden hoofdzakelijk veroorzaakt door de coronacrisis, zijn tijdelijk van aard en zijn opgelost voor een bepaald tijdstip;
  • Uw onderneming is levensvatbaar;
  • U hebt aan de aangifteplicht voldaan voor de belastingen, waarvoor u uitstel hebt gevraagd;
  • U hebt uitstel gevraagd voor een of meer van de belastingen, waarvoor het uitstel is bedoeld (onder meer vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting, loonheffingen en btw);
  • U voegt een verklaring van een derde deskundige bij, waaruit aannemelijk wordt dat u voldoet aan de voorwaarden genoemd in het tweede en derde punt, tenzij u om uitstel verzoekt voor een belastingschuld van minder dan € 20.000. In dat geval mag u een eigen verklaring opstellen, die voldoet aan deze eisen.

2. Voorkom dat oude verliezen niet meer verrekenbaar zijn

Hebt u in het verleden verliezen geleden, dan kunt u die in de inkomstenbelasting verrekenen met winsten van de voorafgaande 3 jaar of met de winsten van de 9 volgende jaren. Dit betekent dat verliezen uit 2012 na 31 december 2021 niet meer verrekenbaar zijn. Door tijdig actie te ondernemen, kunt u (een deel van) de verliezen wellicht toch nog verrekenen. Dat kan bijvoorbeeld door omzet naar voren te halen, stille reserves in bedrijfsmiddelen te realiseren of uitgaven uit te stellen. Uw adviseur kan voor u onderzoeken welke mogelijkheden u nog heeft.

3. Terugbetalingsregeling verder versoepeld

Volgens de terugbetalingsregeling moet u op 1 oktober 2022 beginnen met terugbetalen van de belastingschuld die u tijdens de coronacrisis tot 1 oktober 2021 hebt opgebouwd. U betaalt uw belastingschuld terug in gelijke, maandelijkse termijnen, waarbij de uiterste betaaldatum 1 oktober 2027 is. Daarnaast hebt u tot 1 oktober 2027 de tijd om de belastingschuld terug te betalen die u tussen 1 oktober 2021 en 1 februari 2022 zult opbouwen en waarvoor u het hiervoor besproken extra uitstel van betaling gaat krijgen. Kunt u echter op 1 oktober 2022 aantoonbaar niet beginnen met terugbetalen, dan mag u daarmee later beginnen, maar op 1 oktober 2027 moet u wel de gehele belastingschuld hebben afgelost.

Let op

Zorg dat u gedurende de terugbetalingsregeling (1 oktober 2022 tot uiterlijk 1 oktober 2027) steeds tijdig en juist aangifte doet. Ook moet u steeds tijdig en volledig voldoen aan de betalingsverplichtingen die daaruit voortvloeien. Als u niet meer aan deze verplichtingen voldoet, kan de Ontvanger van de Belastingdienst de terugbetalingsregeling weigeren of intrekken. U krijgt in dat geval nog wel eerst de kans om binnen 14 dagen alsnog aan uw verplichtingen te voldoen.

Andere blogs van Tips voor de ondernemer - November 2021