Tips voor de ondernemer – November 2022

TEK voor energie-intensieve mkb’ers

Hebt u een energie-intensief bedrijf? Dan bent u niet gered met het tijdelijke (van 1 januari tot eind 2023) prijsplafond voor kleinverbruikers (zie verderop bij Overige tips). Daarom wordt er nu gewerkt aan de Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) die gaat gelden voor de periode november 2022 tot en met december 2023. De TEK is gebaseerd op het energieverbruik en de omzet van een bedrijf. De tegemoetkoming compenseert 50% van de energiekostenstijging boven de vastgestelde drempelprijzen voor gas en elektriciteit. Die prijzen zijn vastgesteld op € 1,19 per m3 gas en € 0,35 per kWh elektriciteit. De tegemoetkoming bedraagt maximaal € 160.000 per onderneming. Landbouwbedrijven kunnen ook van de regeling gebruikmaken maar voor deze bedrijven geldt een lager maximum van € 62.000. Dit hangt samen met Europese staatssteunregels.

Voorwaarden

Niet elk energie-intensief mkb-bedrijf kan van de TEK gebruikmaken. Uw bedrijf moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • de energiekosten moeten overeenkomen met minimaal 7% van de omzet;
  • uw bedrijf is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en heeft maximaal 250 medewerkers;
  • de jaaromzet is niet hoger dan € 50 miljoen en/of het balanstotaal niet hoger dan € 43 miljoen.

Aanvragen

U kunt de tegemoetkoming met terugwerkende kracht tot 1 november 2022 aanvragen bij de RVO. Helaas is de verwachting dat het loket niet eerder opengaat dan in het tweede kwartaal van 2023. Dit hangt samen met het feit dat de Europese Commissie de regeling eerst moet goedkeuren. Bovendien moet de regeling nog verder worden uitgewerkt. Omdat bij veel ondernemers het water nu al aan de lippen staat, heeft het kabinet toegezegd dat tot aan de openstelling coulant wordt omgegaan met ondernemers die een verzoek om uitstel van belasting indienen. Ook zijn er afspraken gemaakt met financiële instellingen, zoals banken om sneller en soepeler om te gaan met aanvragen van ondernemers voor liquiditeit, zoals voorschotten.

Let op

Wilt u op de hoogte gehouden worden over de voortgang en openstelling van de TEK? Meldt u dan aan via de ‘houd me op de hoogte pagina’ op de website van de RVO.

Coronabelastingschulden betalen

De betalingsregeling voor het aflossen van uw coronabelastingschuld is verder versoepeld. Hebt u in de kern een gezond bedrijf en een coronabelastingschuld van tenminste € 10.000, dan kunt u onder voorwaarden uw coronabelastingschuld in maximaal 7 jaar in plaats van 5 jaar aflossen. U dient hiervoor een schriftelijk verzoek in bij de Belastingdienst, waarin u onderbouwt waarom u niet in 5, maar wel in 7 jaar uw coronabelastingschuld kunt aflossen. U kunt geen gebruikmaken van deze verlenging als:

  • uw onderneming gebruik heeft gemaakt van het belastinguitstel, maar er financieel niet slecht voorstaat;
  • uw onderneming een hoge coronabelastingschuld heeft, maar in de jaren voorafgaand aan de coronapandemie hebt u met de onderneming niet of nauwelijks winst gemaakt;
  • uw onderneming heeft een openstaande coronabelastingschuld van minder dan € 10.000.

Hebt u een in de kerngezond bedrijf, dan kunt u ook gebruikmaken van de mogelijkheid om de vastgestelde maandbedragen per kwartaal te voldoen. Daarnaast kunt u gebruikmaken van een eenmalige betaalpauze van maximaal zes maanden. Om hiervoor in aanmerking te komen moet u een schriftelijk verzoek indienen bij de Belastingdienst, waaruit uw betalingsprobleem blijkt. In november 2022 komt er een digitaal loket beschikbaar specifiek voor het digitaal verzoeken om een betaalpauze, kwartaalaflossing of verlenging van de aflossingstermijn. U kunt alleen van de versoepelingen gebruikmaken als u vanaf 1 april 2022 uw reguliere betalingsverplichtingen (zoals afdracht btw en loonheffingen) steeds bent nagekomen.

Let op

De invorderingsrente die de Belastingdienst aan u in rekening brengt als u een aanslag niet tijdig betaalt, gaat tot 2024 stapsgewijs omhoog naar het oude niveau van 4% van voor de coronacrisis. Sinds 1 juli 2022 bedraagt de invorderingsrente 1%. Vanaf 1 januari 2023 wordt deze rente verder verhoogd naar 2%.

Aflossen via uw g-rekening

Hebt u een g-rekening, dan kunt u uw coronabelastingschuld ook aflossen via deze rekening. Dit kan voor uw btw- en uw loonheffingenschulden. U maakt het geld dan over van uw g-rekening naar rekeningnummer NL78 INGB 0000 4440 40 van de Belastingdienst/Centrale administratie te Apeldoorn. Vermeld daarbij het betalingskenmerk dat op de naheffingsaanslag staat. Als u dat kwijt bent, kunt u dat terugvinden via belastingdienst.nl/betalingskenmerk.

U kunt de g-rekening ook gebruiken voor andere belastingen. Maar dan moet u de g-rekening eerst laten deblokkeren met een deblokkeringsverzoek. Op belastingdienst.nl/corona leest u hoe u dit doet.

Profiteer van hogere ondernemersaftrek

De ondernemersaftrek wordt in 2023 verder beperkt als uw inkomen in de hoogste belastingschijf (in 2023: meer dan € 73.031) wordt belast. Tot de ondernemersaftrek worden gerekend: de zelfstandigenaftrek, de aftrek speur- en ontwikkelingswerk, de meewerkaftrek, de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid, de stakingsaftrek, de mkb-winstvrijstelling en de tbs-vrijstelling. Al deze aftrekposten zijn nu nog aftrekbaar tegen 40%. In 2019 was dat nog 51,75%! Jaarlijks vermindert de aftrek met 3%, totdat in 2023 al deze aftrekposten nog slechts aftrekbaar zijn tegen het tarief van de eerste schijf van de inkomstenbelasting. In 2023 zou dit tarief 37,05% bedragen. Inmiddels is voorgesteld om het tarief in de eerste schijf (en daarmee de aftrek) verder te verlagen naar 36,93%.

Tip

Hebt u inkomen dat wordt belast in de hoogste belastingschijf, zorg er dan voor dat u dit jaar zo maximaal mogelijk profiteert van de ondernemersaftrek. Wellicht kunt u aftrekposten naar voren halen. Vraag uw adviseur naar de mogelijkheden.

Spreiden investeringen voor mee KIA

Het is ook zinvol om voor het optimaal benutten van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) te bekijken of u bepaalde investeringen nog in 2022 moet doen of dat u die beter kunt doorschuiven naar 2023. Het spreiden van investeringen kan u meer KIA opleveren. Investeert u tussen € 2.400 en € 59.939, dan krijgt u hierover 28% KIA. U kunt voor een totale investering tussen € 59.939 en € 110.998 een vast bedrag claimen van € 17.841. Voor investeringen van in totaal tussen € 110.998 en € 332.994 neemt dit vaste bedrag geleidelijk af. Boven een investeringsbedrag van € 332.994 krijgt u geen KIA meer. Spreiden van de investeringen over twee jaren is dan dus vaak voordeliger.

Herinvesteren of desinvesteren of juist niet?

Hebt u in het verleden een herinvesteringsreserve gevormd van de winst bij verkoop van een bedrijfsmiddel? Controleer dan of dit jaar het laatste jaar is, waarin u de reserve moet gebruiken. Dat moet immers binnen drie jaar na het jaar waarin u de herinvesteringsreserve hebt gevormd. Is dat het geval, zorg er dan voor dat u dit jaar nog investeert en voorkom dat u de reserve aan de belastbare winst moet toevoegen.

Desinvesteren of niet

Hebt u bedrijfsmiddelen waarvoor u investeringsaftrek hebt gehad, voorkom dan een desinvesteringsbijtelling. Daarmee krijgt u te maken als u deze bedrijfsmiddelen verkoopt binnen vijf jaar na het begin van het jaar, waarin u de aftrek hebt geclaimd. Ook als u binnen die termijn een handeling verricht die met verkoop gelijk te stellen is – u brengt bijvoorbeeld een bedrijfsmiddel over naar uw privévermogen – krijgt u hiermee te maken.

Tip

Check altijd eerst de investeringsdatum, voordat u tot desinvesteren overgaat. Wellicht moet u dat pas in 2023 doen.

Andere blogs van Tips voor de ondernemer - November 2022