Tips voor werkgevers & werknemers – Februari 2022

1. Samenloop thuiswerkvergoeding en vaste reiskostenvergoeding

Sinds 1 januari 2022 is een gerichte vrijstelling van € 2 per dag ingevoerd voor vergoedingen van thuiswerkkosten. Denk aan extra kosten van werknemers voor gas- en elektriciteitsverbruik, koffie en/of thee, wc-papier en afschrijvingskosten van een eigen bureau en stoel. De vrijstelling is ook van toepassing als de werknemer een deel van de dag thuiswerkt. Wanneer uw werknemer op een dag zowel thuis als op een vaste werkplek werkt, mag u niet én de gerichte vrijstelling voor reiskosten woon-werkverkeer én die voor thuiswerkkosten toepassen.

Vaste thuiswerkvergoeding

U kunt voor de thuiswerkkosten ook een vaste vergoeding afspreken. Werkt de werknemer ten minste 128 dagen thuis? Dan kan een vaste maandelijkse vergoeding worden gegeven, alsof de werknemer op 214 dagen per jaar thuiswerkt. Als de werknemer een deel van de week thuiswerkt, geldt deze regeling pro rata, net als voor de vaste vergoeding voor reiskosten woon-werkverkeer.

Aanpassen vaste reiskosten

Door de invoering van de nieuwe gerichte vrijstelling wijzigt ook de berekening van de vergoeding voor reiskosten woon-werkverkeer. Met ingang van 1 januari 2022 moet u allereerst vaststellen op hoeveel dagen per week de werknemer naar de vaste werkplek zal reizen. Doet een werknemer dat bijvoorbeeld op 3 dagen per week, dan wordt de maximaal gericht vrijgestelde vergoeding gebaseerd op 3/5e van 214 (afgerond 129) reisdagen. Hierbij is niet van belang of u voor de 2 dagen per week waarop wordt thuisgewerkt, al dan niet een gericht vrijgestelde thuiswerkvergoeding geeft.

Alternatieven

Naast de nieuwe gerichte vrijstelling voor vergoedingen voor thuiswerkkosten, kunt u ook gebruikmaken van andere gerichte vrijstellingen voor thuiswerkfaciliteiten. Zo is er de gerichte vrijstelling voor arbovoorzieningen, bijvoorbeeld voor een ergonomische bureaustoel en een zit-sta-bureau. Ook is er een gerichte vrijstelling voor ICT-middelen. En hebt u voldoende vrije ruimte, dan kunt u ook de vrije ruimte gebruiken voor thuiswerkfaciliteiten.

2. Slechts verplichte Arbo voorzieningen vrijgesteld

Vanaf 2022 zijn alleen verplichte Arbo voorzieningen gericht vrijgesteld. Dit zijn voorzieningen die direct samenhangen met de verplichtingen die u heeft om met de arbeid verbonden veiligheids- of gezondheidsrisico’s te voorkomen. Als voorbeelden worden genoemd: een ergonomisch verantwoorde bureaustoel, een voetenbankje voor beeldschermwerk, een beeldschermbril, laboratoriumjassen en veiligheidsschoenen. Voorzieningen die niet direct samenhangen met deze verplichtingen vallen niet meer onder de gerichte vrijstelling. Bijvoorbeeld: een algemene gezondheidscheck, een gezonde maaltijd, een fiets, sportieve activiteiten en dergelijke, maar ook een cursus ‘stoppen met roken’ en stoelmassage.

Tip

De cursus ‘stoppen met roken’ maakt onderdeel uit van het basispakket van de zorgverzekering (zonder eigen bijdrage).

3. Loket NOW 6.0 achtste aanvraagperiode geopend

Sinds 14 februari jl. kunt u bij het UWV NOW 6.0-subsidie aanvragen voor het eerste kwartaal van 2022. Dit is de achtste aanvraagperiode voor de NOW. Het UWV heeft weer een formulier beschikbaar gesteld, waarmee u de aanvraag kunt doen. Het loket is tot en met 13 april 2022 open. Aan de aanvraag zijn ook weer voorwaarden verbonden die grotendeels overeenkomen met die van de NOW 5.0-subsidie:

  • minimaal 20% omzetverlies in het eerste kwartaal;
  • een maximaal op te geven omzetverlies van 90%;
  • een vergoeding van 85% van het maximaal opgegeven omzetverlies;
  • een maximum vergoeding van 2 maal het maximale dagloon (€ 9.952 per maand);
  • het voorschotpercentage bedraagt 80%.
  • voor starters geldt dezelfde berekening van de referentie-omzetperiode als bij NOW 5.0.

Maar er zijn ook verschillen ten opzichte van de voorwaarden bij NOW 5.0. Zo mag u wel – net als bij NOW 5.0 – uw loonsom in het eerste kwartaal van 2022 geleidelijk verminderen met 15% zonder dat de NOW-subsidie lager wordt, maar nu ten opzichte van tweemaal de loonsom in oktober 2021. Bij NOW 5.0 was de referentiemaand september 2021. De referentieomzet-periode berekent u nu door de omzet van heel 2019 te delen door 4 en uw werkgeverslasten in het eerste kwartaal van 2022 worden voor 30% (bij NOW 5.0 nog 40%) gecompenseerd. Het UWV betaalt u het voorschot NOW 6.0-subsidie in drie termijnen uit.

Andere blogs van Tips voor werkgevers & werknemers - Februari 2022