Tips voor werkgevers en werknemers – augustus 2020

NOW 2.0 aanvragen onder meer voorwaarden

De NOW-regeling is met vier maanden verlengd. U kunt de NOW 2.0 aanvragen als u gedurende vier aaneengesloten kalendermaanden een omzetdaling van ten minste 20% heeft. De omzetdaling wordt vastgesteld over een 4-maandsperiode die start op 1 juni, 1 juli of 1 augustus. Hebt u ook van de NOW 1.0-regeling gebruik gemaakt? In dat geval kunt u de 4-maandsperiode niet zelf bepalen. De omzetperiode van de NOW 2.0-regeling moet dan aansluiten op de periode gekozen bij de NOW 1.0-regeling. De referentiemaand voor de loonsom is maart van dit jaar. U kunt een subsidie van maximaal 90% van de loonsom krijgen naar rato van de omzetdaling. Bij een omzetdaling van 100% is dat 90%, bij bijvoorbeeld 50% omzetdaling 45% (50% van 90%) van de totale loonsom. U kunt de subsidie nog aanvragen tot en met 31 augustus 2020. U moet voor de NOW 2.0-subsidie wel aan meer voorwaarden voldoen dan voor de NOW 1.0-subsidie.

Geen dividend- en bonusuitkeringen

U mag namelijk geen dividend of bonussen uitkeren of eigen aandelen inkopen over 2020 tot en met de aandeelhoudersvergadering waarin de jaarrekening over 2020 wordt vastgesteld in 2021. Dit moet u bij de aanvraag verklaren. Aan deze voorwaarde moet u voldoen als uw totale NOW-voorschot € 100.000 of meer bedraagt of uw NOW-subsidie definitief wordt vastgesteld op € 125.000 of meer. De voorwaarde geldt niet voor dividend, bonussen en aandelen over 2019 en strekt zich ook niet uit tot het overige personeel dat bij uw bedrijf werkt en dat mogelijk variabel wordt beloond via bonussen.

Inspanningsverplichting scholing

U moet zich inspannen om werknemers te stimuleren deel te nemen aan een ontwikkeladvies of aan scholing. De vraag is hoe u aan die inspanningsverplichting – waarvoor u een verklaring hebt moeten afleggen – nu precies invulling moet geven? Dat verschilt per werkgever en vergt dus maatwerk. Wel zijn er minimumvoorwaarden waar u aan moet voldoen. Zo bent u verplicht om bij uw werknemers aandacht te vragen voor de mogelijkheden om een gratis ontwikkeladvies bij een loopbaanadviseur aan te vragen (zie verderop). Daarbij kunnen zij gebruikmaken van de middelen in het kader van NL Leert Door’ . U moet uw werknemers aangeven waar zij informatie hierover kunnen verkrijgen. U kunt de nieuwe inspanningsverplichting inpassen in uw bestaande scholingsbeleid. Het gratis ontwikkeladvies is vanaf begin augustus van start gegaan.

Toch collectief ontslag

U mag tijdens de subsidieperiode in beginsel geen mensen ontslaan om bedrijfseconomische redenen. Ontslaat u toch om deze reden werknemers en hebt u subsidie aangevraagd en gekregen voor de loonkosten van deze werknemers? Dan moet u die subsidie terugbetalen. De ‘extra’ korting van 50% is in NOW 2.0 vervallen. Maar wilt u 20 of meer werknemers ontslaan om bedrijfseconomische redenen en neemt u deel aan de NOW-regeling 2.0, dan moet u een akkoord hebben met de vakbond of een andere personeelsvertegenwoordiging. Komt u er met hen niet uit, dan moet u een aanvraag voor mediation doen bij een speciale commissie van de Stichting van de Arbeid. Hebt u geen akkoord of een mediationaanvraag, dan wordt het NOW 2.0-subsidiebedrag toch extra gekort met 5%.

Aanvraag definitieve vaststelling NOW-subsidie

Hebt u NOW-subsidie aangevraagd, dan moet u deze definitief laten vaststellen door het UWV. De definitieve vaststelling van de NOW-subsidie 1.0 kunt u vanaf 7 oktober 2020 aanvragen. De definitieve vaststelling van de NOW-subsidie 2.0 kunt u indienen ná 15 november 2020. Hebt u zowel NOW 1.0- als NOW 2.0-subsidie aangevraagd, dan mag u de aanvraag voor de definitieve vaststelling van beide subsidies gelijktijdig indienen ná 15 november 2020. Het UWV stuurt u vervolgens binnen 52 weken na deze aanvraag een eindafrekening.

Tip We hebben hier op hoofdlijnen de nieuwe NOW 2.0-regeling beschreven. De regeling is echter complex. Het is daarom verstandig om bij een aanvraag een deskundige te betrekken.