Tips voor werkgevers en werknemers – juni 2020

De NOW 2.0 met meer voorwaarden

De NOW wordt in aangepaste vorm met 4 maanden verlengd. Ook in de periode juni-juli-augustus en september kunt u van deze regeling (NOW 2.0) gebruikmaken, ook als u al subsidie NOW 1.0 hebt ontvangen. Vanaf 6 juli 2020 kan de aanvraag NOW-subsidie 2.0 worden ingediend voor een tegemoetkoming in de loonkosten over de periode juni tot en met september 2020. U dient (opnieuw) een aanvraag in voor subsidie NOW 2.0, als u (ook) in de tweede subsidieperiode NOW-subsidie wilt ontvangen. Er is dus geen ‘automatische’ verlenging van de subsidie. De aanvraagperiode loopt in ieder geval tot en met 31 augustus 2020.

Omzetverlies en loonsom

Ook in de NOW 2.0 is de mate van omzetdaling bepalend voor het recht op subsidie. De ondergrens is 20% omzetverlies. Hoe groter het omzetverlies hoe hoger het percentage van de loonkosten dat wordt vergoed, met een maximum van 90% bij een omzetverlies van 100%. De loonsom over de maand maart 2020 (peildatum 15 mei 2020) is daarbij bepalend voor het voorschot op de subsidie NOW 2.0.

Heeft u al NOW 1.0-subsidie ontvangen, dan moet de periode van omzetdaling voor de subsidie NOW 2.0 aansluiten op de voor de omzetdaling in de subsidieregeling NOW 1.0 gekozen periode.

Hoogte subsidie NOW-2

De hoogte van de subsidie wordt op gelijke wijze als bij de subsidie NOW 1.0 bepaald, met dien verstande dat de opslag voor vakantiegeld en nadere kosten wordt verhoogd van 30% naar 40%. Ook voor de NOW 2.0 gelden als voorwaarden dat u de lonen van werknemers voor 100% moet doorbetalen en u tijdens de subsidieperiode geen aanvragen om bedrijfseconomisch ontslag mag doen. Als u deze voorwaarde overtreedt, wordt de NOW-subsidie gekort met 100% van het loon van de ontslagen werknemer. Dit was eerst 150%, maar de ‘boete’ van 50% is vervallen.

Collectief ontslag

Bij een voorgenomen collectief ontslag van 20 of meer werknemers moet u een akkoord hebben met de vakbonden of een andere personeelsvertegenwoordiging. Komt u er met hen niet uit, dan moet u een aanvraag voor mediation doen bij een nog op te richten commissie van de Stichting van de Arbeid. Heeft u geen akkoord of een mediationaanvraag, dan wordt het NOW 2.0-subsidiebedrag extra gekort met 5%.

Geen dividend- of bonusuitkeringen en/of inkoop eigen aandelen in 2020

Als extra voorwaarde voor de subsidie NOW 2.0 geldt dat er geen dividend, bonus of winstdelingen aan DGA’s, bestuurders en directie mogen worden uitgekeerd in 2020 tot en met de aandeelhoudersvergadering waarin de jaarrekening wordt vastgesteld in 2021. Dit geldt ook voor andere bedrijven die niet via een aandeelhoudersvergadering werken, zoals coöperaties. Voor deze laatste groep geldt dit tot en met de vergadering waarin de jaarrekening wordt vastgesteld in 2021. Om ervoor te zorgen dat deze voorwaarde proportioneel en controleerbaar is, zal geregeld worden dat deze verplichting alleen geldt voor bedrijven die een subsidiebedrag ontvangen, waarvoor een accountantsverklaring vereist is. Dit zijn bedrijven die een voorschot aan NOW-subsidie hebben ontvangen van € 100.000 of meer of naar de eigen inschatting van de onderneming een definitieve NOW-subsidie zullen ontvangen van € 125.000 of meer.

Let op

Deze voorwaarde ziet niet op dividend, bonus en aandelen over 2019, waarvan in 2020 tot uitbetaling is overgegaan en ook niet op uitgekeerde bonussen of winstdelingen aan overig personeel.

Inspanningsverplichting tot stimuleren (bij- of om)scholen personeel

U krijgt tot slot een inspanningsverplichting om uw werknemers tot bij- of omscholing te stimuleren door bijvoorbeeld (vrijvallende) tijd beschikbaar te stellen en middelen te verschaffen, via bijvoorbeeld een opleidings- en ontwikkelingsfonds (O&O-)fonds.

Werknemers (en ook zzp-ers) zal daartoe een kosteloos crisispakket ‘NL Leert’ worden aangeboden met ontwikkeladviezen en online scholing, die zij vanuit huis kunnen volgen. De beoogde looptijd hiervan is juli tot en met december 2020. De exacte voorwaarden van deze regeling zullen nog worden gepubliceerd.

Geen overwerkbepaling lage WW-premie voor alle werkgevers

Sinds 1 januari 2020 betaalt u een hoge of lage premie voor het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf), afhankelijk van de contractvorm. De toegepaste lage premie kan daarbij achteraf worden herzien in een hoge premie als op jaarbasis meer dan 30% van de arbeidsduur is overgewerkt, waardoor premie kan worden nageheven. De regeling wordt op dit punt voor het jaar 2020 nu voor alle werkgevers buiten toepassing gelaten. Aanvankelijk gold dit alleen voor sectoren, zoals de zorg, waarin door het coronavirus extra overwerk nodig is.

Vanaf 1 juli aanvullend geboorteverlof voor uw werknemer

Vanaf 1 juli 2020 kan uw werknemer aanvullend geboorteverlof aanvragen. Dit verlof duurt minimaal 1 week en maximaal 5 weken. Uw werknemer moet dit verlof opnemen binnen 6 maanden na de geboorte, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • het kind is op of na 1 juli 2020 geboren;
  • uw werknemer is de partner van de moeder van het kind;
  • uw werknemer heeft eerst het standaard geboorteverlof (van een keer de werkweek van de werknemer) opgenomen.

De werknemer die gebruik maakt van het aanvullend geboorteverlof heeft geen recht op loon, maar ontvangt wel een uitkering van het UWV van 70% van het dagloon.

Aanvragen

Indien de werknemer zich meldt met het bericht dat hij gebruik wil maken van het aanvullend geboorteverlof, dan moet u de uitkering voor hem aanvragen bij het UWV. Dit doet u via het werkgeversportaal of Digipoort. De aanvraag wordt eenmalig ingediend. Dit kan vanaf vier weken voorafgaande aan het aanvullende geboorteverlof. De uitkering moet uiterlijk vier weken na aanvang van het verlof worden aangevraagd. Het UWV betaalt de uitkering aan u uit.

Vraag subsidie Praktijkleren aan

De subsidieregeling Praktijkleren is open voor het aanvragen van een voorschot voor praktijkleerplaatsen in het mbo. Het doel is om u tijdens de coronacrisis tegemoet te komen voor al gemaakte kosten voor praktijkleerplaatsen. Zo moeten praktijkleerplaatsen in het mbo kunnen blijven bestaan. Het voorschot kan alleen worden aangevraagd voor de periode van de start van het schooljaar 2019/2020 tot 16 maart jl. (ingangsdatum coronamaatregelen). Aanvragers zijn verplicht om tussen 2 juni en 16 september 2020 ook een definitieve aanvraag voor de subsidie Praktijkleren in te dienen, al dan niet voor de resterende praktijkleerperiode.